• All
  • Events
  • Inhouse Grant
  • News
  • Other Grant

การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้ รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ( รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ) ประกาศผล วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 ( รับเฉพาะนักศึกษาไทย ) ประกาศผล วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 **ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15g9-EWNisEtB7L2Rhudfq3x_RYIqjL-G?usp=sharing ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอรับทุนฯ ผ่านทางระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาให้แล้วเสร็จ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนมาที่ Email : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th **

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 1/2564” วิทยากรโดย Mr. Alexander van Servellen จาก Elsevier Singapore ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร มจธ. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานวิจัย สำนักงานวิจัยฯ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารคณะ/สำนัก/สถาบัน ผู้ประสานงานวิจัย และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการอบรมดังกล่าว ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetjx5TyyQn-rkh9VWYWA8jBO-E9XJRJH07OeZOxOtPx3bnpw/viewform ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อและส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง โทร. 02-470-9689 หมายเหตุ SciVal

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) ประกอบด้วย 2 แผนงานย่อย ดังนี้ 1. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)” 2. แผนงานย่อย “เทคโนโลยีระบบราง (Railway)” สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม บพข. ในรูปแบบ word และ pdf เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1LXxyMkO-iVaUHAc6_Oh-Lly4Tgca5XC3?usp=sharing บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/486.pdf ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ในวันพุธที่ 24 มีนาคม

ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง” มจธ. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564

คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการขอเชิญชวนให้สมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 โดยขอให้ส่งแบบเสนอชื่อ/สมัคร พร้อมแนบผลงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 บันทึกข้อความ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/00001081.pdf แบบเสนอชื่อ/สมัครเพื่อขอรับรางวัล https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/02/ใบสมัครรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง.doc ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

สวรส. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการิจัย ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการ พึ่งพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 10b ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองใน ระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ในอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวรส. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ Word เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1onaUTqGxJ11LpNDseMan-2QwvzXsXSZe ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อ สวนพ.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง IP กับธุรกิจออกแบบ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดการบรรยายเรื่อง “ IP กับธุรกิจออกแบบ ” วิทยากรโดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ควอลี่ (Qualy) บริษัท นิว อาไรวา จำกัด (New Arriva Co., Ltd.) วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวอย่างผลงานของคนไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_AhTCE8OFZWiOGGRaI5zEvovjWhsD70pBAKgP49oNLJxwA/viewform เข้าร่วมฟังบรรยายใน ณ ห้องประชุม รับจำนวน 20 คน ส่วนรับฟังออนไลน์ผ่าน MS Teams (ไม่จำกัดจำนวน) ปิดรับรายชื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม

Call for the Post-doctoral Fellowship Proposals for the 2021 Fiscal Year (Round 2)

The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) would like to invite Faculties/Offices/Institutes to submit the Post-doctoral Fellowship proposals for the 2021 Fiscal Year via the KIRIM system. Applicants please submit the following documents into KIRIM: 1. Post-doctoral Fellowship Application Form; 2. Post-doctoral Fellowship Application Form (for KMUTT mentor); 3. Details of the Post-doctoral Fellowship Program;

การเผยแพร่หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ทาง http://nlcr.mol.go.th หรือดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1UtYIOZoLbBBBBpuPhujzDeT5vmbVLN-c สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2232-1378    

วช. ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7359 และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th   โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง – มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ – มีจริยธรรมของนักวิจัย – เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ รางวัลผลงานวิจัย – นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย – ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร – เป็นผลงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย – เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย – ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ – นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย – เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ –

สศก. เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2564

สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ประจำปี 2564 โดยมีกำหนดให้มีการส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม และรอบที่ 2 เดือนมิถุนายน ทั้งนี้รูปแบบการเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ใช้งบประมาณของตน (Self-Funding) สมาชิกเอเปคเสนอโครงการโดยใช้งบประมาณของตนเอง ให้ดำเนินการ (1.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Self-Funded Project Proposal Coversheet (1.2) มีสมาชิกเอเปค อย่างน้อย 1 เขตเศรษฐกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน (1.3) ขอความเห็นชอบข้อเสนอโครงการจากกรอบการทำงานที่เกี่ยวข้อง 2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ให้ดำเนินการ (2.1) ยกร่างข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม APEC Concept Note

กทปส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 400,000,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างยั่งยืน 2. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 3. โครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ กทปส. 2. ลงทะเบียนและจัดส่งข้อเสนอโครงการในระบบของ กทปส. ที่ http://fpma.nbtc.go.th 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด พร้อมแนบเอกสารคำขอจากระบบของ กทปส. ไปที่

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT- NRF) ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย ระยะเวลาแลกเปลี่ยน 20-30 วัน และนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host) ซึ่งสังกัดหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น และผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ วช. (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด รวมเป็น 6 ชุด ไปที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ประกาศรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงินรวม 6,500 ล้านบาท จำนวน 2 แผนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 6,305 ล้านบาท • กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงิน 200 ล้านบาท • กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงิน 500 ล้านบาท • กลุ่มงานศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมและสาธิตต้นแบบ วงเงิน 355 ล้านบาท • กลุ่มงานสื่อสารและข้อมูลข่าวสาร วงเงิน 200 ล้านบาท • กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงิน 450 ล้านบาท • กลุ่มงานสิ่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน ทดแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัยภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่่ และพื้นที่พิเศษ วงเงิน 2,200 ล้านบาท

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา-ประกาศผล : ช่วงเดือนมีนาคม 2564 สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form) 2. แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.) 3. รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) 5. หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ. (Letter of

เปิดรับข้อเสนอทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในกรอบวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวช (biomedical engineering) และชีววัสดุ (biomaterials) งบประมาณโครงการละไม่เกิน 500,000 บาท โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว โปรดส่งข้อเสนอทุนวิจัยเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งผลการสนับสนุนทุนต่อไป ตารางรอบการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอโครงการ รับสมัคร บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณา-ประกาศผล ช่วงเดือนมีนาคม 2564 เริ่มต้นสัญญา 1 เมษายน 2564 รายงานความก้าวหน้า ช่วงเดือนตุลาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2565   เอกสารประกอบทั้งหมดดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ye4ejDsWdQlaCGKQ6_3VkGFxw9QXF8WF ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 02-470-9687 Email

สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 9 แผนงานวิจัย)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 9 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 1. แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ 2. แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 3. แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ 4. แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 5. แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 6. แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 7. แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร 8. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 9. แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอน (ดังเอกสารแนบ) ดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ สวก. (MS word และ PDF) 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์

ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพต่อ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS) อาจารย์ และนักวิจัย สามารถกรอกรายละเอียดช้อมูลโครงการผ่านระบบ และสามารถติดตามสถานะโครงการของท่านผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1AdLjtaudbrrcsF9uKBdK7hoeN9jqP95g สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร โทร 02-470-9623 หรือ Line official

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques 

Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในหัวข้อ Navigation Error Analysis Techniques จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ถึง 4 February 2021 โดยมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้ Basics of Inertial Navigation, Inertial Navigation Error Sources, Methods of Navigation Error Analysis, Navigation Error Analysis App Design และ Overview and Features of Navigation Error Analysis Tool (NEAT) โดยผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรวมต้องมีพื้นฐานทางด้าน Vector Calculus, Differential Equations, Linear

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ JASTIP-Net 2021 ประจำปี 2564

Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขา ดังต่อไปนี้ 1. WP1 Partnership, Networking and Integrated Approach 2. WP2: Energy and Environment Joint Laboratory 3. WP3: Bioresources and Biodiversity Joint Laboratory 4. WP4: Disaster Prevention and Risk Reduction Joint Laboratory สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ JASTIP-Net

แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น ในการนี้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยและเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกท่าน เอกสารดาวโหลดได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/pripocovid192.pdf

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 2.การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสของการเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการวิจัยเป็นสำคัญ 3.งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้แบบ กค. 23-1 4.คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน : ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 5.เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ 6. การยื่นข้อเสนอโครงการ : ให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารดังนี้ 6.1 ข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 6.2 แบบ

ประชาสัมพันธ์ทุนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 2 หัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย 2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารลงนามในเอกสารต่อไป เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1GlZblKn9nl00iNQ445pLHdtuL7ahYzew บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/parliament65.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ” ประจำปี พ.ศ.2564

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ.2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.promotion-scitec.or.th และส่งการเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 มายัง ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เอกสารประกอบดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/00000067.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ: อุตสาหกรรมการแพทย์การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Covid-19) โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการรองรับ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร์ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1-2 ปี ในกรอบงประมาณที่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของโครงการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหาร งานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เอกสารประกอบ

ประกาศแจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางสำหรับติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ในช่วง work from home

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ภายใต้แผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ หัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ (โรคจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19))” สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสาร และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก. 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 3. จัดส่งหนังสือนำส่งเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการ ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน) มาที่ สวนพ. เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1FG6TJs7Ym_aq7mqldFxAOyULgnc2eiF1?usp=sharing บันทึกข้อความดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/64asda.pdf สวนพ. ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เพื่อ

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ ประจำปี 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ กรอบงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/10NdUKzahhv8dSBf56EHOxLAEHPIathVh?usp=sharing บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=7kprQOpTv8.pdf ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการตามกำหนดการข้างต้นอย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน และผู้บริหารจะรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรับใช้นวัตกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. (กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี) 2. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1ye96W7fuZTb724HSfTUhA_fZQXBp59iD?usp=sharing บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=pkrzFniOyd.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th เกี่ยวกับระบบ KIRIM

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ ประจำปี 2564 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยโดยการพัฒนาและสร้างกลไลในพื้นที่มีความสามารถในการจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการเรียนรู้คุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. (กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 18 เดือน) 2. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1s1QsuykKqMwEm1ws4IoBlqPC_ewyaEvo?usp=sharing บันทึกข้อความดูได้ที่ https://www2.kmutt.ac.th/news/getfile.aspx?f=fbqaLs6XlU.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 รอบเพิ่มเติม (เริ่มการศึกษา มกราคม 2564) สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 ดูรายละเอียดได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-kmutt—nstda-doctoral-2-2020-additional-round/preview สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426 The Scholarship for the Development of High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (KMUTT – NSTDA) Academic Year 2/2020 Additional

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022) ขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022) ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ” (Infectious Disease) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และบรรเทาโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรัง  สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งโครงการ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) ข้อเสนอโครงการวิจัยและแบบสรุปโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด 2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) (หากอาจารย์/นักวิจัยไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการ (Lead PI) จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปที่ฝ่ายเลขาของโครงการ e-ASIA JRP ผ่านทางอีเมล easia_secretariat@jst.go.jp) เอกสารประกอบ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IuG3ktX1vgFUh72SNc3E1SlCpHkhV-qp ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Network Strengthening Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ  (1.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund: S&T  (2.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund: SHA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่กับต่างประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงวิชาการ และ/หรือ เชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป บพค. สนับสนุนในกรอบวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1. ด้าน S&T

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Partnership Initiative Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ  (1.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative Fund: S&T  (2.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative Fund: SHA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ริเริ่มความร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ โดย บพค. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 6 ล้านบาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการวิจัยไม่เกิน 3 ปี คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1. ด้าน S&T จบการศึกษาระดับสูงสุดมาไม่เกิน 10

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Organizational Bridging Fund (วิทยาศาสตร์ (S&T) และสังคมศาสตร์ (SHA)) ภายใต้โปรแกรมที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ  (1.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund: S&T  (2.) การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Organizational Bridging Fund: SHA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยของประเทศผ่านการทำวิจัยร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน ระดับโลก โดย บพค. จะสนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 45 ล้านบาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาการดำเนินของโครงการวิจัยไม่เกิน 3 ปี คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 1. ด้าน S&T ไม่มีตำแหน่งบริหาร และมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการวิจัยงบประมาณโครงการ ไม่น้อยกว่า

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ร่วมกับ CDTI (Centre for the Development of Industrial Technology) ประเทศสเปน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ภายใต้โครงการ TLSIP – Thailand & Spain Innovating Programme in Life Science ประจำปี 2020 ในหัวข้อ Regenerative & Precision Medicine, Functional Foods, Natural-based products, Medical Devices & Robotics, Clinical Research และ IT Health applications ในกรอบวงเงินไม่เกิน 100,000 ยูโร ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ

10th Call for Proposals: e-Asia JRP

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 10th Call for Proposals: e-Asia JRP The e-ASIA Joint Research Program (e-Asia JRP) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 10th Call for Proposals: e-Asia JRP มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) Agriculture ในหัวข้อ “Functional Food for Nutrition” (2) Health Research ในหัวข้อ “Infectious Diseases (including AMR)” (3) Materials ในหัวข้อ “Materials Informatics and Advanced Material Research by Utilizing Computers” สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์ บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงาน: ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย” ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงาน: ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย” ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงลึกขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา และเพื่อให้เกิดการพัฒนา/เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพค. และจัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเสนอผู้บริหารลงนามหนังสือรับรองการดำเนินโครงการ (หมายเหตุ: บพค. ขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการต้องแนบหนังสือรับรองลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน และหากมีผู้ร่วมวิจัยภายใต้โครงการที่อยู่ต่างสถาบัน ผู้ร่วมวิจัยต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันต้นสังกัดด้วย) 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) พร้อมแนบไฟล์หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย ภายในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. เนื่องจาก บพค. กำหนดให้มหาวิทยาลัยยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 5

ประชาสัมพันธ์ สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19ic9DUKZdIbjjWHZKi5sQxN256f3F-tg และโปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำหนังสือนำส่งเอกสาร และข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สวก. 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 3. จัดส่งหนังสือนำส่งเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) และข้อเสนอโครงการ ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 4 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ 1 แผ่น มาที่ สวนพ. สวนพ. ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ภายในวันจันทร์ที่

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4) ปีงบประมาณ 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นงานวิจัยที่สร้างความรู้พื้นฐาน (foundational) หรือ งานวิจัยที่มีเป้าหมายมุ่งหวังไปใช้ในบางเรื่อง (use-inspired) งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 8 ล้านบาทตลอดโครงการ (ไม่สนับสนุนงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การตั้งห้องปฏิบัติการ การตั้งศูนย์ และการลงทุนครุภัณฑ์ขนาดใหญ่) ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1dZPFwY0s5VtK7QYUSP92mLA71z8AAEuU?usp=sharing และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์มของ บพค. 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ขอให้ผู้ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองข้อเสนอโครงการที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สวนพ. จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ความเหมาะสมของงบประมาณและระยะเวลาดำเนินการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 โดยข้อเสนอโครงการวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา เช่น 1. วิจัยและพัฒนา น้ำยางสด ยาง ผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ที่ใช้ยางธรรมชาติในปริมาณมาก และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มสูง ใช้งานได้จริง 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนายางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยางนาโนคอมโพสิต 3. วิจัยเพื่อเสนอแนะมาตรการ นโยบาย เพื่อการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และการพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร 4. ส่งเสริมการจัดหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับยาง ไม้ยางพาราจากต่างประเทศ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept paper) ตามแบบฟอร์มของการยางฯ 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการเสนอผู้บริหารลงนามต่อไป 3. จัดส่งไฟล์หนังสือนำส่งและข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง ทางอีเมล researchaot@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 1. ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ 4. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง 5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบฟอร์มของ วช. 2. จัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) และระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เนื่องจาก วช. กำหนดให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. สวนพ. จึงขอให้ผู้ประสงค์นำส่งข้อเสนอการวิจัยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อ สวนพ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารรับรองผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารเปิดรับข้อเสนอและแบบฟอร์มได้ที่

ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยออนไลน์ผ่าน CITI Program

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้จัดซื้อ CITI Program ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมออนไลน์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ 1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 4. การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาที่ต้องการ ประโยชน์ของใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการประเมินจริยธรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร โทร 02-470-9623

ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อควบคุมยาสูบที่สำคัญ ประจำปี 2563-2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญ 8 ประเด็น (เอกสารประกอบ) ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trc.or.th (หัวข้อศูนย์ข้อมูลทุนวิจัย) หรือ รายละเอียดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่ และขอให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) จะได้ใบรับรองการอบรม (link online: https://www.mycourseville.com/?q=onlinecourse/course/13082) 2. จัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) จำนวน 1 ฉบับ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการไม่เกิน 2 ปี และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเหมาะสมกับขอบเขตของงานวิจัย (ขอให้คิดค่าบริหารโครงการร้อยละ 10 (ไม่รวมค่าตอบแทน) และงบดำเนินการร้อยละ 90) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ สวนพ. 3. ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการออกหนังสือนำส่งและดำเนินการกับแหล่งทุนต่อไป

โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษา 2/2563 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2564) สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมงานการเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดงานเผยแพร่การใช้งานระบบ TARR ในส่วนของเว็บไซต์และ line มือถือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในด้านข้อมูลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “การเผยแพร่ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ (TARR)” ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 ที่นั่ง และผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (ไม่จำกัดจำนวน) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ shorturl.at/clJKV ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ หลังจากปิดรับลงทะเบียน ผู้ประสานงานจะอีเมลแจ้งรายละเอียด ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เชษฐ์สุดา เลนะนันท์ (มด) โทรศัพท์ 02 579 0358 และ

พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ณ ห้องวิภาวดี บอลลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และมีตัวแทนผู้รับทุนและคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 4 ทุน 2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 3 ทุน 3) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำนวน 5 ทุน 4)

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563 ในวงเงินที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 300 ล้านบาท ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ให้ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ www.thaimediafund.or.th โดยเลือกที่หัวข้อ ลงทะเบียนเพื่อขอรับทุน 2. จัดทำข้อเสนอโครงการในรูปแบบ PDF และ MS. Word พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3. ให้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการประสานงานกับกองทุนฯ ต่อไป ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimediafund.or.th หรือเข้าไปที่ คลิกที่นี่ และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหน่วยงานที่สนใจขอรับทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/ การพิจารณาทุนดังกล่าวมีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง มีการดำเนินการในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการดังนี้ 1. แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ/ทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (สำหรับหน่วยงาน มจธ.) 2. Distinguished Visiting Professor / Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor) พร้อมบันทึกไฟล์ .doc, .docx และ .pdf ส่งที่เมล wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th และโปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการรวบรวม และดำเนินการแจ้งลำดับการสัมภาษณ์ต่อไป สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดแนบเอกสารเข้าไปในระบบ KIRIM ดังต่อไปนี้ แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship Application Form) แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.) รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หนังสือรับรอง จากนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ. (Letter of Recommendation (LOR)) ตารางรอบการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอโครงการทั้งหมด 3 ครั้ง รอบการสมัคร พิจารณา-ประกาศผล เริ่มต้นสัญญา รายงานความก้าวหน้า สิ้นสุดสัญญา กรณีส่งเอกสารขอขยายเวลา บัดนี้ – 30 พ.ย.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)”

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เดินหน้าเพื่อยกระดับและสร้าง “กำลังคนคุณภาพ” สู่ตลาดแรงงานไทยและ ภูมิภาคอาเซียน ผสานทักษะ Hard Skills และ Hyper-Relevant Skills   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) ระบบออนไลน์   (Online Learning ) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่นๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการยกระดับและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ

ประชาสัมพันธ์ BEDO IP Catalogue 2019

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของ สพภ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2562 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อหนังสือ BEDO IP Catalogue 2019 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ที่สนใจขอรับทุนขอกรอกข้อมูลตามเอกสาร ดังนี้ แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (สำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงในมจธ.) รายละเอียดโครงการวิจัยทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก Curriculum Vitae (CV) สำเนาเอกสารการศึกษา        โปรดส่งเอกสารทั้งหมดมายัง สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี โดยแบ่งการรับสมัคร และพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด 3 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 3 มีรอบการสมัครดังนี้ รอบการสมัคร พิจารณา-ประกาศผล เริ่มต้นสัญญา รายงานความก้าวหน้า สิ้นสุดสัญญา กรณีส่งเอกสารขอขยายเวลา 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 63 ช่วงเดือน มิ.ย. 63 1 ก.ค. 63

มจธ. ร่วมกับ บริษัทในเครือเบทาโกร จัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัทในเครือเบทาโกรได้ร่วมมือกันจัดตั้งสถานฝึกทักษะ โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

กิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community)

มจธ. ร่วมงาน สัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา

อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ผลงาน ‘อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว’ โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และนักวิจัยทีมห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (Smart Lab) คว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ จาก งาน ‘The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products’ (iENA 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นักวิจัย มจธ. พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนด้วยวัสดุฉลาด คว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมนี ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและมีแนวโน้มในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 และ 2557 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 43,272 คน และ 54,204 คน ตามลำดับ และคาดว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีผู้เสียชีวิตที่สูงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก Highly Cited Researcher 2019 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงเป็น Top 1% ของโลก ในฐานข้อมูล Web of Science จากสถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกา ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 #KMUTT

Times Higher Education World University Rankings 2020

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสาขา Times Higher Education World University Rankings 2020 by Subject ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ • Engineering and Technology อันดับ 1 ในไทย (อันดับ 501-600 ของโลก) ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 62 • Physical Sciences อันดับ 3 ในไทย (อันดับ 601-800 ของโลก) • Computer Sciences อันดับ 5 ในไทย (อันดับ 601+ ของโลก) • Life Sciences อันดับ 6 ในไทย (อันดับ

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.