• All
  • Events
  • Inhouse Grant
  • News
  • Other Grant

การอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับที่ 2 มจธ. ครั้งที่ 2/2567”

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับที่ 2 มจธ. ครั้งที่ 2/2567 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ สธ 0621.06/1276) งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาลการวิจัย  สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2567 รูปแบบ online (ภาคทฤษฎี) ผ่านโปรแกรม ZOOM และ onsite (ภาคปฏิบัติ) ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มจธ. เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ https://forms.gle/DERgRnzsLNPizV217 กำหนดการอบรม https://kmutt.me/RIPO-IBC-2-2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่ม “พลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ” ประจำปีงบประมาณ 2568 [ปิดรับ 21 พ.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) แผนงานกลุ่มพลังงานเคมี และวัสดุชีวภาพ จำนวน 2 แผนงานย่อย ประกอบด้วย 1) สร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุและเคมีชีวภาพ) จากการเปลี่ยนผลิตผลทางการเกษตรหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหรือการบริโภค 2) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พลังงานสะอาด สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพข. (โครงการจะต้องมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยหน่วยงานวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KMUTT Research Themes Community

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม KMUTT Research Themes Community โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นช่องทางในการสร้างผลงานวิจัยร่วมกันซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ นำไปสู่ผลกระทบได้ในอนาคต กิจกรรม KMUTT Research Themes Community จะจัดขึ้นลักษณะ Series จำนวน 8 ครั้งหมุนเวียนไปยัง Strategic Research Theme ต่าง ๆ ในบรรยากาศไม่เป็นทางการ (รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน) ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/xC11pmEqTTRPJGtg6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกัณฐิกา ประยูรรักษ์ งานยุทธศาสตร์วิจัย โทร.02-470-9651 อีเมล : kantika.pra@kmutt.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) ครั้งที่ 4/2567

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4/2567 ในหัวข้อ “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย” โดย ศาสตราจารย์.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (รับจำนวน 480 ท่าน) ทั้งนี้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง และการเลื่อนระดับ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) (ฉบับที่2) พ.ศ.2567 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/48To8Lj ปิดรับลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย โทร 0-2470-9623 อีเมล: Keerati.pin@mail.kmutt.ac.th Line ID:

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจ สีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 19 เม.ย.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยการพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อให้เมืองมีข้อมูล ความรู้ กลไก กระบวนการ และกระบวนการในการบริหารจัดการเมืองให้มีความสามารถทางการแข่งขัน บนฐานการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ผู้ที่สนใจเสนอขอรับทุนต้องมีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป) ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16:30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://kmutt.me/2024PMUAHOUSE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพนิดา

หนังสือ “จดหมายข่าว วช.”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยขน์ต่อสาธารณชน และขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ให้แก่หน่วยงานของท่านเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมและดาวโหลดไฟล์หนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ด้านท้ายนี้                          

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 11 เม.ย.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) เพื่อให้เมืองมีข้อมูล ความรู้ กลไก กระบวนการ และความร่วมมือในการบริหารจัดการเมืองให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถทางการแข่งขัน บนฐานการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเมืองมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข) ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16:30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://kmutt.me/2024PMUAHOUSE

ศลช. เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 27 พ.ค.]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูงให้เป็น อันดับหนึ่งของอาเซียน 2. แผนงาน สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการ จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการ การรักษาที่มีความแม่นยำสูง 3. แผนงาน พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ ศลช. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ศลช. (โครงการจะต้องมี TRL 7-9 กรณีพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ด้านสังคมศาสตร์ [ปิดรับ 25 มี.ค.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) โดย วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม (เลือกเพียงประเด็นเดียว) ดังนี้ 1. ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างไทย-จีน 2. วิธีการทางประวัติศาสตร์ของการสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน: จากมุมมองของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างไทย-จีน 3. มุมมองเชิงเปรียบเทียบ: การพัฒนาสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) สวนพ. ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยของ วช. 2. ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ วช. (วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน) ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่

การเปิดรับข้อเสนอโครงการ และการเสวนา “แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโลก กับอนาคตงานวิจัยไทย”

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) – แผนงาน N7 (S1P4) และ N8 (S1P4) – แผนงาน : กลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 24 พ.ค. 2567 ปิดรับข้อเสนอเวลา 17.00 น. รับฟังรายละเอียดกรอบโจทย์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ และการเสวนา “แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโลก กับอนาคตงานวิจัยไทย” วันที่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 880 0110 6773 สอบถามเกี่ยวกับทุนวิจัย ภายใต้แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพได้ที่ สำนักประสานงานชุดโครงการ พลังงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยแก่บุคลากรของ มจธ. 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบสูง วิทยากรโดย คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ ด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI TU) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Lx) ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://forms.office.com/r/9492D26fQy สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนูรีน สุนทรพงษ์ งานยุทธศาสตร์วิจัย

กิจกรรมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2567 (KMUTT’s Young Research Community)

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1/2567 (KMUTT’s Young Research Community) หัวข้อ “ทิศทางงานวิจัยของ มจธ. และการทำงานเพื่อสร้างผลกระทบ” ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (Lx) ชั้น 5 โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ได้กล่าวการต้อนรับ อาจารย์ นักวิจัย อย่างอบอุ่นพร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยในอนาคตของ มจธ. ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงภาพรวมของแผนกลยุทธ์ ที่ 13 โดยเน้นประเด็นเฉพาะเรื่องและวงจรการวิจัยที่มหาวิทยาลัยคาดหวังไว้ ผศ. ดร. มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ แบ่งปันความรู้อันทรงคุณค่าในการทำงานร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม และในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ถามคำถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ        

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต” ปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 29 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน F6 (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน แผนงาน N12 (S1P6) พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพข. (โครงการจะต้องมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยหน่วยงานวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย มจธ. ปี 2567 รอบที่ 2 [ปิด 29 มี.ค.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน : ต้องไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อเสนอโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กำลังเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น และโครงการต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ที่รับรองจะให้คำปรึกษาและคำแนะนำการทำวิจัยตลอดการดำเนินงานของโครงการ การยื่นข้อเสนอโครงการ : ให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันที่กำหนด โดยสถานะโครงการต้องอยู่ที่ University Administration และแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม มจธ.-1 พร้อมทั้งต้องทำการประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

เปิดรับสมัคร-เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 [ปิด 19 เม.ย.]

คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้จัดทำโครงการ “รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพิ่มสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญากับงานวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มที่ และเพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถไต่เต้าไปเป็นนักวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เอกสารประกอบการสมัคร • แบบเสนอชื่อ/สมัคร พร้อมแนบผลงานตีพิมพ์ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 ชุด • ไฟล์ข้อมูล ส่งมายังสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://kmutt.me/risingstar_67 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนลินี เพ็งแป้น โทร : 0-2470-9621 อีเมล: nalinee.phe@kmutt.ac.th  

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 1 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยการยกยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ภายใต้แผนงาน จำนวนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ซึ่งได้รับการพัฒนาและประเมินตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแนวทางสากล โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 เมือง) อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ผู้ขอรับทุนต้องมีเอกสารยืนยันความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 16:30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://kmutt.me/PMUALC67

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 5 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น” อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 16:30 น. เพื่อ สวนพ. ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรองการส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ต่อไป ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง : https://kmutt.me/PMUACBL67 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ อีเมล: researchfollowup@kmutt.ac.th

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 แผนงาน คือ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพข. (โครงการจะต้องมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป โดยหน่วยงานวิจัยเป็นเจ้าของเทคโนโลยี และมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ)

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ภายใต้แผนงานย่อย คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพข. (ผู้เสนอขอรับทุนเป็นหน่วยงานภาครัฐ (รวมถึงสถาบันการศึกษาเอกชน) มีภาคเอกชนเข้าร่วม โครงการในลักษณะที่ได้ประโยชน์ทางธุรกิจ หน่วยงานเอกชนที่ร่วมโครงการต้องสนับสนุนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 แบ่งเป็น in cash ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ และ in kind ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินทุนที่ใช้ทำโครงการ) ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา

มารู้จัก TRIUP ACT กฎหมายที่เกี่ยวกับงบวิจัยรัฐกันเถอะ

TRIUP ACT เป็นกฎหมายใหม่และมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประสานงานวิจัยต้องทราบเพื่อปฏิบัติตาม TRIUP ACT ได้อย่างถูกต้อง คุณนิรดา วีระโสภณ จาก สอวช. จะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยไม่ต้องลงทะเบียนจอง Meeting ID: 932 9218 0783 Passcode: 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อีเมล : ip@kmutt.ac.th โทร. 02-470-9646

บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ดังนี้ 1. แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก 2. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย ▫️ แผนงานใช้นวัตกรรมสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ▫️ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) และลดการใช้ทรัพยากรใหม่ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)

Research Integrity Online Workshop on Data Management

We would like to invite you to participate in Practical Training on Research Integrity (according to KMUTT Research Integrity Policy B.E. 2564) on “Data Management” on Tuesday, 26 March 2024. The Research, Innovation, and Partnerships Office (RIPO) will organize Practical Training on Research Integrity according to KMUTT Research Integrity Policy B.E. 2564. This workshop on

การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB)” หลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ให้สามารถใช้ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมประกอบการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้ โดยเปิดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้ Thai MOOC (หลักสูตรภาษาไทย) • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท • รายวิชาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ลิงก์ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ https://lms.thaimooc.org/ MU-HSR Online Training (หลักสูตรภาษาไทย) • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก/ อาจารย์/ นักวิจัย • หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล • ลิงก์ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ https://mucerr-online-training.mahidol.ac.th/ Human Subject Protection (HSP) (หลักสูตรภาษาไทย) • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก/ อาจารย์/ นักวิจัย • หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ [ปิดรับ 23 ก.พ.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียน 2. แผนงาน พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพข. (โครงการจะต้องมี TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป

การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ สธ 0621.06/1276) งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) เฉพาะบุคคลากรและนักศึกษา มจธ. เท่านั้น รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/XE5t6RnqtArKmDFA9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธนภรณ์ อุสาหะ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย โทร 0-2470-9623 อีเมล ibc-iacuc@kmutt.ac.th เว็บไซต์ https://ethics.kmutt.ac.th/

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (IACUC) หลักสูตร การจับบังคับสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจับบังคับสัตว์น้ำเพื่องานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ” ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 5 และห้องวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับจำนวน 30 ท่าน เท่านั้น รับเฉพาะอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของ มจธ. เท่านั้น จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/j0z4SkAHMd รับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2566 กำหนดการฝึกอบรม https://kmutt.me/k92RWRV สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวีรยุทธ โตสิงหราช งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร. 0-2470-9623 อีเมล์ ibc-iacuc@kmutt.ac.th LINE Official:

สวนพ. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ Line Official Account (ช่วงทดลองการใช้งานระบบ)

สวนพ. ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ทุกท่าน เป็นเพื่อนใน LINE Official Account – RIPO KMUTT เพื่อติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้ 1. สแกน QR Code 2. Link : https://lin.ee/HBsPEqH  

TRIUP Act คืออะไร? เกี่ยวข้องกับการขอทุนวิจัยอย่างไร และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร?

สำนักงานวิจัยนวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมรับฟังการสื่อสาร “แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 (TRIUP Act)” ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น. ผ่านโปรแกรม zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link https://docs.google.com/forms/d/1c35mFVLqrLDqJiN8tMluFuUP6BuzCHfAs7b39Lfbx_M/edit หรือ Scan QR Code จาก poster (โดย Link zoom สำหรับเข้าร่วม จะนำส่งทาง email ที่ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2566) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทรัพย์สินทางปัญญาและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี สวนพ. โทร. 024709626

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จัดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง Introduction to analysing research performance in SciVal โดยวิทยากร Mr. Alexander van Servellen จาก Elsevier Singapore ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประสานงานวิจัย มจธ. เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย รวมทั้ง วิเคราะห์พันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ลงทะเบียนที่ https://kmutt.me/SciValTraining ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เพื่อจัดทำรายชื่อและส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมลของผู้ลงทะเบียนต่อไป บันทึกข้อความ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2023/06/2298SciVal2.pdf และแจ้งกำหนดล่วงหน้าดังนี้ ครั้งที่ 3 Analysing

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) [ปิดรับ 29 ก.พ.]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการส่งข้อมูลโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th) เพื่อให้ สวนพ. รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการให้ทุนต่อไป ทั้งนี้ สวนพ. ได้แนบข้อกำหนดสำหรับผู้รับทุนโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ตามเอกสารประกอบ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนขอให้ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลโดยละเอียดลงในระบบ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์ คุณภณธกร วงศ์เจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนยห์นวัตกรรมอาหารเบทาโกร วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเข้าใจทักษะการเป็นผู้นำที่ดี สามารถค้นหาและดึงศักยภาพ แห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 2.เพื่อสร้างกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิด การกระทำ และนำการเปลี่ยนแปลง 3.เพื่อตระหนักถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เข้าใจ เรื่องการสร้างและบริหารทีม รวมถึงสามารถแก้ปัญหา เมื่อทีมมี ความเห็นไม่สอดคล้อง หรือทำอย่างไรให้ทีมส่งมอบงานได้ตาม ขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดได้ สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 19 มิถุนายน 2566 รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น*** ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

Announcement : SciVal Webinars 2023

Join Free Webinars! We would like to invite all KMUTT researchers, students and staff to join this SciVal webinars 2023 by Alexander van Servellen (Senior Consultant, Research Intelligence, Elsevier, SEA), Shubhra Dutta (Consultant, Research Intelligence, Elsevier, SA), Siobhan Howard (Consultant, Research Intelligence, Elsevier, ANZ) About SciVal A web-based analytics solution with unparalleled power and flexibility

กิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking) ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ Manager of Long Term Innovation and New Business Incubation, Center of International Business. PTT Global Chemical, PCL วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการของการสร้างสมองเชิงนวัตกรรม (Innovation Brain) ของตัวเอง 2.เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีทักษะของการคิดเชิงการออกแบบ

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) คุณสมบัติ (Qualification) รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.kmutt.ac.th/jobs/ อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจบการศึกษาในปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในภาคอุตสาหกรรม เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ถ้ามีประสบการทำงานในหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO หรือ TTO) หรือมีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย (Licensing) หรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการประสานงานและสื่อสารที่ดี สรุปข้อมูลและวางแผนงานได้ และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ รายละเอียดงาน (Job description) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วางแผนคิดกลไก รูปแบบ และ/หรือ กลยุทธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

บพข. ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำสัญญารับทุนรูปแบบ Digital Signature ผ่านระบบ One Platform ซึ่งระบบดังกล่าวต้องใช้ One ID ในการเข้าสู่ระบบเพื่อลงนามในสัญญา โดยระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมลงนามในสัญญาทุกฝ่าย ซึ่งสามารถลงนามได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาได้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ใคร่ขอแจ้งแนวทางการลงทำสัญญารับทุนวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Digital Signature โดยท่านสามารถศึกษาแนวทางและวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ https://pmuc.or.th/?p=6732 บันทึกข้อความ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2023/01/192econtract.pdf ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน Email : researchfollowup@kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

ประชาสัมพันธ์การให้บริการของบริษัท Enago

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ทำข้อตกลงกับบริษัท Enago ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ เช่น บริการช่วยแปลภาษา การจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ และการสัมมนาออนไลน์ เป็นต้น โดยมีค่าบริการในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการและดูรายละเอียดในการให้บริการและค่าบริการได้ที่เว็บไซต์ https://www.enago.com/kmutt/ Enago offers a language editing service for manuscripts, abstracts and theses etc. Authors can choose from a range of editing services and get their manuscripts edited by Enago’s professional editors. King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) authors who wish to use this service

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน  สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานและเอกสารได้ที่ อีเมล: tto@kmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร 02-470-9626  

งาน APEC BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ 40 พันธมิตร ขอเชิญชวน นักลงทุน นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ Startup ผู้ที่มองหานวัตกรรมและพร้อมลงทุน เข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งสำคัญ “APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)” งานใหญ่ที่จะแสดงให้เห็นศักยภาพของทัพนักวิจัยไทย ที่พร้อมรอผู้ประกอบการมาพิสูจน์ด้วยตนเอง และเป็นนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในงานนิทรรศการนี้ ท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีและผลงานจาก มจธ. จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ 1. โฟมยางธรรมชาติสำหรับวัสดุดูดซับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศ 2. ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์

มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสังคมคาร์บอนต่ำ ในงาน SETA 2022 ส่งเสริมความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยและสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในงาน Sustainable Energy & Technology Asia (SETA 2022), Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 เวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริงจากองค์กรอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำกว่า 200 แห่งทั่วโลก ระหว่างวันที่ 20 – 22  กันยายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศ  โดย มจธ.ได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ Concept สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งประกอบด้วย 3 ผลงาน ดังนี้ 1.โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน หมุนเวียนที่ยั่งยืนสำหรับอุทยาน แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศไทย โดย ผศ. ดร.อุสาห์ บุญบำรุงและคณะวิจัย สรบ. 2.โครงการระบบเซลล์เชื้อผลิตพลังงานไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่ด้วยแอลกอฮอลล์ โดย ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ และคณะวิจัย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและ ไฮโดรเจน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) 3.โครงการการศึกษาพฤติกรรมการใช้รถ จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบ่งปัน ระยะที่ 2 โดย รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล และคณะวิจัย ศูนย์วิจัย Mobility &

กิจกรรม U&I EXPERIENCE SHARING เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ FUTURE HEALTH INNOVATION นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม U&I Experience Sharing เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Future Health Innovations นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. เพื่อสร้าง Mindset ให้อาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้เห็นมุมมองความคาดหวังที่แท้จริง รวมไปถึงรับทราบทิศทางความต้องการเทคโนโลยีจากทางภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์จริงในอนาคต โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบรรยายและเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 เรื่อง Authorship โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( 480 ท่าน) ทั้งนี้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/3CMtWtI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร 0-2470-9623 อีเมล์ Keerati.pin@mail.kmutt.ac.th Line ID @660tgdwz

วช.หนุนงานวิจัย มจธ. นวัตกรรมหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันเชื้อโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ในทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันวิถีชีวิตของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไปในยุค New Normal มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แม้สถานการณ์จะคลี่คลายแต่ก็ยังมีเชื้อโรควนเวียนอยู่รอบตัวเรา จำเป็นต้องระมัดระวังป้องกันตนเองโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเวลาออกนอกบ้าน ซึ่งทางทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันผลิตคิดค้นนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ (ผ้าสปันบอนด์) ที่สามารถยับยั้งป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งมีอนุภาคป้องกันเชื้อไวรัสชนิดอื่นรวมถึงเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญของรัฐที่ให้การสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนำไปเป็นองค์ความรู้ในภาคการผลิตต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทาง วช. ให้การสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เยียวยารักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมไปถึงผลงานการพัฒนาผ้าชนิดไม่ถักไม่ทอที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคลทางการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร หัวหน้าทีมวิจัยจากคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดเผยว่า กลไกสำคัญในกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยผ้าชนิดพิเศษนี้ ได้นำสารซึ่งมีอนุภาคเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้สามารถเกิดปฏิกิริยาในการทำลายเชื้อก่อโรคได้ทั้งในที่มืดและภายใต้แสงที่มองเห็นได้ ที่มีชื่อว่าอนุภาค

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และคณะทำงานชนะรางวัล JAMES DYSON AWARD 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และ ทีม KomilO ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย มินธร พันธ์ถาวรวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ตรีเทพ แซ่โง้ว นักศึกษาปริญญาเอก กฤษกร ลาศรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี กณวรรธณ์ ผึ่งผดุง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ฐิติกร วังแสน นักศึกษาปริญญาโท และ วรวลัญช์ ตรีทิพยะนันท์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับโปรเจกต์ KomilO ระบบตรวจจับอาการเป็นสัดในโคนมแบบอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราการผสมเทียมผิดพลาด ได้ KomilO เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเป้าไปที่การลดข้อผิดพลาดในการตรวจจับอาการติดสัดในโคนม โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จของการผสมเทียมในโคนมที่จะส่งผลให้การผลิตน้ำนมมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และ KomilO จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award ระดับนานาชาติ ซึ่งจะประกาศผู้เข้ารอบในการประกวดระดับนานาชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้ เครดิตข่าวและภาพจาก https://www.techoffside.com/2022/09/komilo-james-dyson-award-2022/ และ https://www.jamesdysonaward.org/th-th/2022/project/komilo-dairy-cow-estrus-detection-system/

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) นักวิจัยและผู้สนใจในการงานวิจัยทางด้านสหวิทยาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ สำหรับการวิจัยทางด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยในภาคกลาง” วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting . Meeting ID : 989 1074 3423 Passcode : 357096 รูปแบบการจัดการประชุม 1. ระบบ Onsite เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญ และส่งแบบตอบรับ เพื่อร่วมปฏิบัติการเท่านั้น 2. ระบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeing

โครงการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี 2565

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต 2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใผ่รู้เพื่อสรรหานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 3. เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้คันคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1. ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนต่าง ๆของข้าว (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวหัก แป้งข้าวแกลบ รำข้าว ฟางข้าว ฯลฯ) โดยมี “ข้าว” เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยอาจจะเกิดจากการสร้างความรู้ใหม่ หรือการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านมาประยุกต์ ให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง 2. กระบวนการผลิต ที่เป็นนวัตกรรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัสระดับชาติมาก่อน และไม่ได้อยู่ในเชิงพาณิชย์มาแล้วเกิน 2 ปี ประเภทผู้สมัคร 1. กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการเอกชน องค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือสถาบันการศึกษาระตับอุดมศึกษา 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้สมัครมาจาก “ชุมชนท้องถิ่น”หรือผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก รายละเอียดระเบียบการและกำหนดการต่าง ๆ

Special online workshop on Current Trends in Bioethics: Toward Integrative and Data-Driven Approaches with Global Standards

The Research, Innovation, and Partnerships Office (RIPO) and the Neuroscience Center for Research and Innovation (NX) will organize a special online research integrity workshop. This special online workshop on “Current Trends in Bioethics: Toward Integrative and Data-Driven Approaches with Global Standards” will be given by Professor Johan Lauwereyns, a poet, writer, and cognitive neuroscientist on

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดโครงการบรรยายเรื่อง “ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ของ มจธ.” วิทยากรโดย ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ และคุณสุเทพ ทัดเทียม นิติกร สวนพ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) การจัดบรรยายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาคม มจธ. ทุกท่านได้รับทราบทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2565” ได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบใหม่ที่บังคับใช้ทดแทนระเบียบ สจธ. ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538 เดิม ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจโปรดแจ้งเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Google Form ได้ที่ https://kmutt.me/ipaug65 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุพิน ทองอินทร์ โทร. 02-470-9663

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้จัดกิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project) ณ โรงแรม เดอะเบด เว เคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ คณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) นอกจากนี้นักวิจัยยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์งานวิจัยและความเชี่ยวชาญผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การร่วมระบุและพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการที่สร้างผลกระทบเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปารเมศ วรเศยานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร จากกิจกรรมในครั้งนี้ นักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพัฒนา Concept Idea ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นก้าวต่อไปในการพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการที่จะผสานองค์ความรู้เพื่อจะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพต่อไป

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อรับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ปิดรับ 31 ก.ค.]

ด้วยสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยที่ผลงานดีเด่นทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายในการคัดสรรผู้ได้รับรางวัลในทุก 2 ปี สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล เป็น 2 ระดับ คือ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) และรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น (Prof. M.R. Jisnuson Svasti BMB Award) ขอเชิญผู้สนใจสามารถสมัคร/เสนอชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 บันทึกข้อความ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2022/05/1437bio65.pdf เอกสารแบบฟอร์มดาวโหลดได้ที่ https://www.scisoc.or.th/BMBThailand/

เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอโครงการ Thailand Research Expo and Symposium 2022

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิตและนักศึกษา ส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022 ในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” จัดในระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเรื่องของบทความวิจัยที่เปิดเข้ารับการพิจารณาใน 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย 1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง 3. การวิจัยด้านการศึกษา 4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้้น

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง” (Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era ) วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มช. และผ่านระบบ Zoom Meeting ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนรายละเอียดดังเอกสาร โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ http://www.council-uast.com/—> ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่สภาพนักงาน โทร. 053-943018 และ 053-943029

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในงาน Waste free Climate – Climate Change and Circular Economy: Opportunities and Challenges for Research, Education and International Cooperation

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในงาน “Waste free Climate – Climate Change and Circular Economy: Opportunities and Challenges for Research, Education and International Cooperation” และงาน “4th Mekong River Commission Summit (MRCS) 2023” จัดโดย German Academic Exchange Service (DAAD) the Technische Universität Dresden (TUD) และ the Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) งานนี้มีวัตถุประสงค์ในการแนะนำระบบการจัดการขยะที่ดีและเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินและการเมืองในการนำงานระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีโอกาศได้นำเสนองานวิจัยของตนเองและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการและแก้ไขปัญหาในประเด็นการจัดการขยะและดศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ทำงานของตนเอง รูปแบบกิจกรรม – การอบรมแบบ Online

ภาพข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในหัวข้อ “Publication Ethics”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยในหัวข้อ “Publication Ethics” ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. การบรรยายผ่านระบบ Zoom Meeting ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนะรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นวิทยากร โดยกิจกรรมในวันนี้มี อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร เข้ารับฟังการอบรม จำนวน 355 ท่าน ทั้งนี้บุคลาการของมหาวิทยาลัยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ KMUTT My Portal : Knowledge Bases การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2565 ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3KstOA6  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20

การเยี่ยมชมจากคณะผู้แทนสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. มจธ. นำโดย ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Ms.Elinor Buxton Regional Director, Southeast Asia Science and Innovation และคณะจาก Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในการขอเข้าหารือทิศทางและนโยบายด้านวิจัยและนวัตกรรมระหว่าง มจธ. กับสหราอาณาจักร (UK) พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Bioprocess Research and Innovation Centre (BRIC) ณ อาคาร BRI พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คณะผู้แทนจาก FCDO และ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายและฝึกอบรมด้านการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มจธ. จำนวน 3 โครงการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ดังต่อไปนี้ 1. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สาขาเคมี โดยคุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 1.1 ภาคทฤษฎี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. รับไม่จำกัดจำนวนตามที่ระบบ ZOOM รับได้ 1.2 ภาคปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. รับไม่เกิน 20 คน ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและมีการประดิษฐ์ที่จะใช้สำหรับยกร่างเขียนคำขอในสาขาเคมี 2. โครงการจัดบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2” ครั้งที่ 1/2565

งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดการฝึกอบรม“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2” ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ผ่านระบบออนไลน์ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 คน เพื่อสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ในการปฏิบัติงานด้านชีวภาพ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งระดับประเทศ และระดับสากลแก่บุคลากรวิจัย และ นักศึกษา ของ มจธ. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiB6LAr5D0-u8eseJf5GEiPP2XkGS-eaxaJyEaYXAO_bX3_g/viewform?usp=sf_link สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณณมล วรปรีดา งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร 0-2470-9623 อีเมล์ namol.vor@kmutt.ac.th เว็บไซต์ https://ethics.kmutt.ac.th/

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ PSUxKMUTT โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ได้ร่วมดำเนินงาน “โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project)” วัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับความร่วมมือวิจัยของทั้งสองมหาวิทยาลัยผ่านการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขา สิ่งที่นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ: 1. โอกาสในการร่วมกำหนด Theme ของการ Matching งานวิจัยและขอรับทุนริเริ่มงานวิจัย (Seed fund) จากมหาวิทยาลัย 2. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางของโจทย์วิจัยร่วมกัน สมัครเข้าร่วมโครงการ Link: https://bit.ly/3ngenlq หรือสแกน QR code ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ก.พ. 65!! รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3JvB3rk ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณศุภวัช ปิ่นแก้ว สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร อีเมล supawach.pin@kmutt.ac.th โทร. 0-2470-9651

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย โดยประกอบด้วย 1. ACM Digital Library 2. IEEE Electronic Library (IEL) 3. SpringerLink-Journal 4. Emerald Management 5. American Chemical Society Journal (ACS) 6. Academic Search Ultimate (ASU) 7. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 8. Science Direct 9. Engineering Source (เป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตอบรับสมาชิก) สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แจ้งการลงนามในสัญญาโดยระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-contract) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีนโยบายในการพัฒนาสำนักงานสู่การเป็น e-office เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 โดย สวก. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก. โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวนี้ จะรองรับการลงนามเอกสารและสัญญารับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยโดยใช้ระบบลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ที่สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ที่ลงนามได้ ทั้งนี้ สวก. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินการประชุม/หารือ เพื่อหาแนวทางการใช้งานระบบดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว โดยการใช้งานระบบการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกโครงการที่อาจารย์และนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก.ซึ่งจะเริ่มในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ใคร่ขอประกาศแจ้งนโยบายของ สวก. ในการพัฒนาสำนักงานสู่การเป็น e-office ทั้งนี้สำหรับขั้นตอนและวิธีการลงนามในเอกสารและสัญญารับทุนร่วมกับ สวก. นั้น สวนพ. จะเวียนแจ้งท่านอีกครั้ง เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาจาก สวก.

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 เรื่อง Conflict of Interest และ Collaborative Research โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ภาสนันทน์ อัศวรักษ์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น.  บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM  ( 480 ท่าน) ทั้งนี้ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/3pWKdFh ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 18

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION” รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION สร้างแนวคิดและเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี” รุ่นที่ 1 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2022/01/namelistdirek.pdf หมายเหตุ 1. เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 8:30-9:00 น. และเริ่มเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. ท่านสามารถตรวจสอบตารางการเรียนได้จากลิงก์ ดังนี้ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2021/12/DiREKTION.pdf 2. ลิงก์สำหรับเข้าปฐมนิเทศและการเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 จัดส่งให้ทางอีเมลในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 3. สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว ท่านจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร DIREKTION รุ่นที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง มิถุนายน-สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านโปรดเตรียมหัวข้องานวิจัยที่ต้องการนำมาใช้ประกอบการฝึกอบรม 4. หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 02 470 9626 หรืออีเมล tto@kmutt.ac.th

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ” ประจำปี พ.ศ. 2565

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.promotion-scitec.or.th และส่งการเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บันทึกข้อความและเอกสารประกอบ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2022/01/3601v65.pdf มายัง ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณนลินี เพ็งแป้น Email : nalinee.phe@kmutt.ac.th

ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022

 รางวัลสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ Mahidol Science Environment & Sustainability Award 2022  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กร บุคคลทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถส่งเอกสารเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 บันทึกข้อความ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2021/12/3577Mahidol-Science.pdf สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://science.mahidol.ac.th/th/SciMU-Envir.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนันท์มนัส วิมลเศรษฐ โทร. 0 2201 5071

ASEA-UNINET รับสมัครเพื่อรับรางวัล Bernd Rode Award 2022

เครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET) ประชาสัมพันธ์รางวัล Bernd Rode Award 2022 ให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEA-UNINET เพื่อเป็นทุนต่อยอดงานวิจัยในอนาคต จำนวน 4,500 ยูโร แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. Junior (Individual contributions conducted within the framework of ASEA-UNINET by applicants up to 5 years after completion of their PhD studies) 2. Senior (Individual contributions, including all publications and projects carried out in

ขอเขิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 เรื่อง Research Misconduct โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (450 ท่าน) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่ https://bit.ly/31A974b ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร 0-2470-9623 อีเมล์ Keerati.pin@mail.kmutt.ac.th Line ID @660tgdwz เว็บไซต์ https://ethics.kmutt.ac.th/

เปิดรับสมัครบุคลากรวิจัยเข้าร่วมการอบรม “DiREKTION I” ฟรี รับจำนวนจำกัด !!​

————————————————————————————————————​​ หลักสูตรแนวคิดและทักษะแบบผู้ประกอบการ เพิ่มศักยภาพให้งานวิจัยในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์​ ———————————————————————————————————–​-​ เข้าหลักสูตรนี้แล้วจะได้อะไร – ออกแบบงานวิจัยได้ตรงความต้องการลูกค้า – เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ – เชื่อมโยงงานวิจัยกับธุรกิจ – สร้างแผนธุรกิจได้เอง ——————————————————————————————————-​—–​ สนใจสมัครเลย https://shorturl.asia/P5gC3 ​ `*ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 ธ.ค. 2564 ​*` รายละเอียด คลิก http://10.1.126.82/technology-transfer/ `*รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร DiREKTION รุ่นที่ 1 ​*` สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 02 470 9626

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิจัยเเละผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “Making an Impact: How to Communicate Your Science Effectively” ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 – 18.30 น. (เวลาประเทศไทย) นับว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ดีๆ จากงาน European Research & Innovation Days ASEAN 2021 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เเก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการสร้าง impact ในงานวิจัยของตน รวมถึงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมนี้ เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ระดับโลก รศ.ดร. แซม อิลลิงเวิร์ธ (Sam Illingworth) จาก Edinburgh Napier

โครงการรับรองภาษี 200%

กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (เอกชนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ภายใต้สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร) ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เป็นหน่วยงาน “ผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” หน่วยงานในลำดับที่ 430 ตามประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง “รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (ฉบับที่ 389)” ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนที่มาว่าจ้างกลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทำวิจัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษี (ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐในแต่ละปี) โดยขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรางการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งการรับจ้างวิจัยถือเป็นงานบริการวิชาการตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ ฉบับ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2551 กิจกรรมการวิจัย ที่ผู้ว่าจ้างสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ประกอบด้วย 1. การดำเนินงานเชิงทฤษฎี เชิงปฏิบัติการ หรือการดำเนินงานใดๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้าง ค้นหาความรู้ใหม่ หรือเพื่อความก้าวหน้าจากความรู้เดิมที่มีอยู่ 2. การค้นคว้า การวิจัย การพัฒนา หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้พื้นฐาน 3. การคิดค้นสูตรหรือการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ตำแหน่ง นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology Commercialization) หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคและโอกาสทางธุรกิจสาหรับผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ได้อย่างเหมาะสมและมีความแม่นยาสูง 3. วางแผนคิดกลไก รูปแบบ และ/หรือ กลยุทธ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 4. ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย และติดต่อประสานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้าใจและจริงใจ 5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่าเสมอ และรายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยเร็วที่สุด คุณสมบัติขั้นต่าของผู้ดำรงตาแหน่ง สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรม การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะที่ต้องการ มีทัศนคติเชิงบวก ร่าเริง สดใสและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความกล้าคิดและลงมือปฏิบัติได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทที่ได้รับมอบหมาย แม้อยู่ภายใต้สภาวะที่มีความกดดัน เชื่อมั่นในแนวคิดของการพัฒนาองค์กรและประเทศด้านเศรษฐกิจด้วยการนำผลงานวิจัย

การผ่อนผันการฝึกอบรมตามประกาศ “นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564”

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรขอแจ้งแก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มจธ. ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 19 (1) กำหนดให้ผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามประกาศฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีฯ จึงอนุมัติให้มีการผ่อนผันเวลาการอบรม ดังนี้ 1. ผ่อนผันการบังคับใช้ข้อ 19 (1) ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป 2. กรณีนักศึกษาให้บังคับใช้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565 3. กรณีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานวิจัยโดยตรง) ให้ผ่อนผันจนกว่าจะกำหนดตำแหน่งและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ชัดเจน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร โทร. 0-2470-9623 อีเมล์: keerati.pin@mail.kmutt.ac.th เว็บไซต์ :

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร จะจัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและเอก โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1. “ความเป็นมาของแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย ดร.ผ่องศรี เวสารัช (อนุกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) 2. “ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาประเด็นจริยธรรม ขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย คุณณมล วรปรีดา (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์) ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30-16.30 น. บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (ไม่จำกัดจำนวน) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามกำหนดจะได้รับ “ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม” เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการประเมินโครงการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF1Og1nqkxp1BYghmZkS3q4Ra4jU3AilKLTgwtANL-ucar2Q/viewform ปิดรับรายชื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำรายชื่อ และส่ง Link เข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนในลำดับต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) โทร 0-2470-9623

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องประกาศปรัชญาการอุดมศึกษาไทย ในราชกิจจานุเบกษา

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องประกาศปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน ในราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2564 เผยแพร่ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน “การอุดมศึกษาไทย มุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัย (Lifelong Learning) ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็น และรองรับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลัน (Disruption) ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของประเทศในระดับสากล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความรักและภูมิใจในสถาบัน วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของชาติ ทั้งนี้ ให้การสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนต้องทำร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนอย่างใกล้ชิด” ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัยและนวัตกรรม

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ที่ปรึกษาอธิการบดี ดร. ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดย รศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.เยี่ยมพล นครามนตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการตลอดทั้งปีงบประมาณ

การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ

การประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) วันที่ 14 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ผ่านการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference (Cisco Webex Meeting) โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว โดย รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอหัวข้อ “Bench-to-Bedside: Anticancer drug-loaded Polymeric Implant for Brain Cancer Treatment” และ ดร.ลลิลทิพย์ หอเจริญ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ใหม่

จากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรตามพระราชบัญญัติสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ให้มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) ของประเทศ สกสว. ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำองค์กรขึ้นใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์รูปแบบ 4 แบบและเอกสารคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์องค์กรได้ที่เว็บไซต์ สกสว. www.tsri.or.th เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ บันทึกข้อความดาวโหลดได้ที่ ที่นี่

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามประกาศ นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้อ 19 (1) กำหนดให้ผู้วิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมที่ยังมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับรองหลักสูตรหลักสูตร Responsible conduct of Research ของ The Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เพื่อใช้ฝึกอบรมเชิงทฤษฎีแก่ ผู้วิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี และหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำหรับการฝึกอบรมเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาระดับปริญญาตรีเลือกเรียนเพียง 1 หลักสูตรตามความสมัครใจ) โดยมีเงื่อนไขในการฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติตามประเภทของบุคลากร (รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) สามารถเข้าฝึกอบรมได้ที่ 1. CITI Program https://www.citiprogram.org 2. สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต https://elearn.career4future.com เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย

ประชาสัมพันธ์มาตรการทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตามที่รัฐบาลได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กำหนดให้มีการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDI) ให้แก่ผู้รับทำการวิจัยฯ ที่ได้รับการประกาศในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร สามารถหักรายจ่ายการทำวิจัยฯ สูงสุดถึง ๒ เท่าของรายจ่ายจริง ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงานของภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรการข้างต้น จะต้องยื่นโครงการวิจัยฯ ต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อตรวจสอบและรับรองความเป็นงานวิจัยฯ ก่อนการใช้สิทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันทาง สวทช. ได้กำหนดแนวทางการพิจารณารับรองโครงการวิจัยฯ แบบช่องทางด่วน (Fast Track) กรณีผู้ประกอบการเอกชนมีรายจ่ายการทำวิจัยฯ ที่จ่ายให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงกำไรที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติม งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDI) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร: 0 2564 7000 ต่อ 1328–1332 และ 1631–1634 โทรสาร: 0

ภาพข่าว : การบรรยายเรื่อง “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.”

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้จัดการบรรยายเรื่อง “การปกป้องและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์งานภาพถ่าย : กรณีศึกษา อนุสาร อ.ส.ท.” โดยคุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการบริหาร อนุสาร อ.ส.ท. เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00–12.15 น. ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ MS.Teams มีผู้เข้าฟังการบรรยายประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ​ จำนวน 71 คน โดยวิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประสบการณ์ในการจัดการเมื่อถูกละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงได้สร้างแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทิวทัศน์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามในสถานที่ต่างๆ ของประเทศไทยผ่านกล้องถ่ายรูป กล้องโดรน และกล้องถ่ายรูปใต้น้ำจากอนุสาร อ.ส.ท. ที่มีชื่อเสียง  

แนวทางการเข้าดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

 ประกาศศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง แนวทางการเข้าดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 34 ปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว นั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากร และประสิทธิภาพในการดำเนินงานวิจัย ศูนย์ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินต่อสภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้กำหนดแนวทางการเข้าทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. การเข้าทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ หมายความว่า การเข้าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือมาดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ เช่น ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ลูกจ้างโครงการวิจัย เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้จำกัดเฉพาะผู้ที่มีเหตุจําเป็นอย่างยิ่ง อันได้แก่ การทำโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษา การดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่มีสัญญาผูกพันธ์ และงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชาให้มาปฏิบัติภารกิจที่มีความจําเป็นและเร่งด่วน เพื่อดำเนินงานหรือพัฒนาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19 2. บุคลากรวิจัยผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่รัฐบาลและมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด

Guidelines for Conducting Research On-Campus During the Outbreak of COVID-19

Announcement of the COVID-19 Emergency Operation and Assistance Center, King Mongkut’s University of Technology Thonburi Guidelines for Conducting Research On-Campus During the Outbreak of COVID-19 download Pursuant to the Announcement of King Mongkut’s University of Technology Thonburi Measure and Surveillance of Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak No. 34 regarding the temporary closure of all of King

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์วิจัย กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ตุลาคม 2564 Scan QR Code หรือเข้าสู่ https://bit.ly/3tGfGfr เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สมัครทาง E-mail ได้ที่ คุณขนิษฐา สุขพรต (kanitha.suk@kmutt.ac.th) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณทิยดา ปิยะวงษ์ณรัตน์ (thiyada.piy@mail.kmutt.ac.th) หรือ คุณศุภวัช  ปิ่นแก้ว (supawach.pin@mail.kmutt.ac.th) โทร. 0-2470-9651

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

สอวช. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ – ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สารบรรณกลางรับ – ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังภาพ 1) E-mail สารบรรณกลาง รับ – ส่ง หนังสือราชการ : saraban@nxpo.or.th 2) E-Mail ติดต่อสอบถามข้อมูล : info@nxpo.or.th

มจธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.45-16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting   โดยมี ศ. ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. กล่าววัตถุประสงค์ความร่วมมือด้านการวิจัย ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือ และดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับ รศ. ดร.กัมปนาท เทียนน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. กล่าวรายงานกลไกสนับสนุนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ก่อนที่จะมีพิธีลงนามและถ่ายรูปร่วมกัน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยนี้ มุ่งเน้นงานวิจัยด้านระบบขนส่งทางราง ภายใต้กลไกเริ่มต้นผ่านทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านระบบขนส่งทางรางให้กับประเทศต่อไป

Announcement : 5 Elsevier training webinars from July-SEP 2021

Join Free Webinars! We would like to invite all researchers, students and staff to join 5 Elsevier training webinars by Alexander van Servellen (Senior Consultant, Research Intelligence, Elsevier). Webinar : ZOOM application Date : July-SEP 2021 Please see schedule below and free registration. (Registering for courses with your e-mail : @kmutt.ac.th or @mail.kmutt.ac.th) 1. Date

ภาพข่าว โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ” ครั้งที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. สำนักวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ” ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามหลักการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยในการอบรมวันแรก อาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เบื้องต้น เกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการในระดับสากล แนวคิดการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองความท้าทายและแนวทางการแก้ไขในการเขียนข้อเสนอโครงการ ในการอบรมครั้งต่อไป (ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2564) จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างการเขียนข้อเสนอโครงการ เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกลยุทธ์ของโครงการ เป็นต้น

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วย บพท. ขอความร่วมมือผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกโครงการ เมื่อมีการจัดกิจกรรม หรือเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ขอให้อ้างอิงถึงกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย บพท. ตัวอย่างเช่น “งานวิจัยเรื่อง….. โดยมหาวิทยาลัย/กรม/หน่วยงาน…. ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท.” รวมทั้งแสดงตราสัญลักษณ์ (LOGO) สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อร่วมสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบาย ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ / คุณเรืองเดช ฟักเถื่อน โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th, ruangdet.fug@kmutt.ac.th

การปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS วช.

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบการอบรมออนไลน์ “ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” หลักสูตร LMS โดย สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านระบบ CITI Program (The Collaborative Institutional Training Initiative) Link ระบบ CITI Program >> https://about.citiprogram.org/en/homepage/ Link การเลือกหัวข้อการอบรม >> https://ethics.kmutt.ac.th/traning2set/ Link คู่มือการใช้งานระบบ CITI Program >> https://drive.google.com/file/d/1–fK70nkaj7EYe8ehIwQ2HrYLI8Y1Jp5/view   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย Line ID: @660tgdwz Email: ethics@mail.kmutt.ac.th โทร: 0-2470-9623

งาน Online Research Excellence Forum หัวข้อ Waste Utilization and Treatment

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Waste utilization and treatment ผ่านระบบ Zoom โดยมีศ. ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม และที่ปรึกษาประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Sustainable Energy and Environment ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ที่ปรึกษาประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Sustainable Bioeconomy และ ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย พร้อมด้วยนักวิจัยและหน่วยวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการบำบัดของเสีย เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการ และใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร (ECoWaste) ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชน และเศรษฐกิจหมุนเวียน ห้องปฏิบัติการ Remediation กลุ่มวิจัยวัสดุชีวภาพอัจฉริยะและเทคโนโลยี และกลุ่มความเชี่ยวชาญของนักวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2 สิทธิบัตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศสิทธิบัตรนานาชาติ 2 ฉบับใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2563-2564 ได้แก่ 1. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “ครีบเกลียวเพิ่มสมรระถนะการถ่านเทความร้อนแบบบานเกล็ดโค้ง” โดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ หมายเลขสิทธิบัตร US10,436,524B2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 2. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” โดย รศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ และคณะ หมายเลขสิทธิบัตร US 10,864,453 B2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหากสนใจจะจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ip@kmutt.ac.th หรือโทร. 9663 Two new international patents of KMUTT in the fiscal years

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

การเผยแพร่หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำหนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงแรงงานให้สามารถสืบค้น อ้างอิง และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อให้สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการของกระทรวงไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่ทาง http://nlcr.mol.go.th หรือดาวโหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1UtYIOZoLbBBBBpuPhujzDeT5vmbVLN-c สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2232-1378    

ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS)

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพต่อ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission (BPS) อาจารย์ และนักวิจัย สามารถกรอกรายละเอียดช้อมูลโครงการผ่านระบบ และสามารถติดตามสถานะโครงการของท่านผ่านระบบ Biosafety Protocol Submission จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1AdLjtaudbrrcsF9uKBdK7hoeN9jqP95g สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร โทร 02-470-9623 หรือ Line official

แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 22 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว และมาตรการการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น ในการนี้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยและเป็นแนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรทุกท่าน เอกสารดาวโหลดได้ที่ http://10.1.126.82/wp-content/uploads/2021/01/pripocovid192.pdf

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

ประชาสัมพันธ์การอบรมด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยออนไลน์ผ่าน CITI Program

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้จัดซื้อ CITI Program ซึ่งเป็นโปรแกรมการอบรมออนไลน์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ 1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2. ความปลอดภัยทางชีวภาพ 3. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 4. การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาที่ต้องการ ประโยชน์ของใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการประเมินจริยธรรมด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร โทร 02-470-9623

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

พิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ณ ห้องวิภาวดี บอลลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และมีตัวแทนผู้รับทุนและคณาจารย์ มจธ. เข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการสนับสนุนทุน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 4 ทุน 2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จำนวน 3 ทุน 3) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำนวน 5 ทุน 4)

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565

คู่มือสำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 -2565 หมายเหตุ : ข้อมูลในคู่มือนี้ใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่นับรวมหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU : Program Management Unit) สามารถ Download เอกสารได้ที่ : คลิกที่นี่

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสาร ฯ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตลอดจนอ่านบทความที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร ฯ ทุกฉบับได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ https://journal.kmutt.ac.th/ และสามารถติดต่อต่อสอบถามได้ที่ journal@kmutt.ac.th

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)”

มจธ. จับมือ SEAC ร่วมโชว์พันธกิจยกระดับการศึกษา “สร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)” เดินหน้าเพื่อยกระดับและสร้าง “กำลังคนคุณภาพ” สู่ตลาดแรงงานไทยและ ภูมิภาคอาเซียน ผสานทักษะ Hard Skills และ Hyper-Relevant Skills   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามความร่วมมือกับ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยทั้งสองสถาบันจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ทั้งในรูปแบบ หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) ระบบออนไลน์   (Online Learning ) แบบห้องเรียน (Classroom Learning) และรูปแบบอื่นๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรในภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งเน้นการยกระดับและสร้างกำลังคนคุณภาพที่ผสมผสานทั้งทักษะด้าน Hard Skills (ความรู้เชิงเทคนิค) และ

มจธ. ร่วมกับ บริษัทในเครือเบทาโกร จัดงานนำเสนอผลงานนักศึกษาโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัทในเครือเบทาโกรได้ร่วมมือกันจัดตั้งสถานฝึกทักษะ โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

กิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม Research Career Development ภายใต้โครงการ “สังคมวิจัย มจธ. รุ่นเยาว์” (KMUTT Young Researcher Community)

มจธ. ร่วมงาน สัมมนา “ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนา

อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

ผลงาน ‘อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากวัสดุฉลาดสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว’ โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และนักวิจัยทีมห้องปฏิบัติการวัสดุฉลาด (Smart Lab) คว้ารางวัลเหรียญทองบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ จาก งาน ‘The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products’ (iENA 2019) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นักวิจัย มจธ. พัฒนาอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนด้วยวัสดุฉลาด คว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ ณ ประเทศเยอรมนี ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและมีแนวโน้มในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 และ 2557 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 43,272 คน และ 54,204 คน ตามลำดับ และคาดว่าแนวโน้มในอนาคตจะมีผู้เสียชีวิตที่สูงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก Highly Cited Researcher 2019 ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงเป็น Top 1% ของโลก ในฐานข้อมูล Web of Science จากสถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกา ประกาศผลเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 #KMUTT

Times Higher Education World University Rankings 2020

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามกลุ่มสาขา Times Higher Education World University Rankings 2020 by Subject ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน 4 กลุ่มสาขา ดังนี้ • Engineering and Technology อันดับ 1 ในไทย (อันดับ 501-600 ของโลก) ประกาศเมื่อ 16 ต.ค. 62 • Physical Sciences อันดับ 3 ในไทย (อันดับ 601-800 ของโลก) • Computer Sciences อันดับ 5 ในไทย (อันดับ 601+ ของโลก) • Life Sciences อันดับ 6 ในไทย (อันดับ

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.