เอกสารเพยเเพร่

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ

บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

สามารถอ่านวารสารออนไลน์แต่ละฉบับด้านล่างนี้

2567

เมษายน-มิถุนายน

กรกฎาคม-กันยายน

ตุลาคม-ธันวาคม

Intellectual Property News

Intellectual Property News หรือ IP News เป็นวารสารข่าวงานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ IP รวมถึงการนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญาที่จัดขึ้นภายใน มจธ. ในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวน 4 หน้า 2 แผ่นพับขนาด A4 ออกทุกรายไตรมาส โดย IP News ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2546 ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ และได้จัดทำเผยแพร่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะได้นำลงเว็บไซต์ของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) แล้ว ยังได้จัดส่ง IP News ให้กับทุกหน่วยงานภายใน มจธ. รวมถึงได้จัดส่งไปรษณีย์ไปให้ห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยด้วย

สำหรับ IP News ฉบับปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2560 เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของการจัดทำและเผยแพร่ออนไลน์เพียงช่องทางเดียวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดีตามโครงสร้างใหม่ขององค์กร โดยที่กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาดให้ความอนุเคราะห์ในการออกแบบรูปเล่มที่ได้ลดเหลือเพียง 1 หน้า เผยแพร่ในทุกรายไตรมาสเช่นเดิม แต่ยังคงคุณภาพในการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายเหมือนเดิม

สามารถอ่าน IP News ออนไลน์ทุกฉบับได้ตามด้านล่างนี้

2567

กรกฎาคม-กันยายน

ตุลาคม-ธันวาคม

2546

ตุลาคม-ธันวาคม

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.