เอกสารเพยเเพร่

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ

บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.