วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 66)

บทความวิจัย

แก้ไขบทความ

สมบัติต้านอนุมูลอิสระและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจาก
กากทานตะวันที่ไฮโดรไลซ์ด้วยเอนไซม์โบรมิเลนและ Flavourzyme®

พัสตราภรณ์ ทองอิ่มพงษ์ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ อรพิน เกิดชูชื่น
สุรพงษ์ พินิจกลาง และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2559 หน้า 565-583

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.