วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษาและเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม

ในปี พ.ศ. 2560 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.386

การเตรียมต้นฉบับ และการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา

ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, บทคัดย่อ, บทนำ, วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ, ผลการทดลอง, วิจารณ์ผล, สรุป, เอกสารอ้างอิง, ตารางและรูป

ส่งไฟล์บทความมาที่ e-mail : journal@kmutt.ac.th และกรุณาเสนอชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมล์ ของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3  ท่าน ซึ่งสามารถประเมินบทความได้มาด้วย

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.