โครงสร้าง สวนพ.

อำนาจหน้าที่ (พันธกิจของหน่วยงาน)

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร หรือ สวนพ. (Research, Innovation and Partnerships Office – RIPO) เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัย (Strategic Move) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานวิจัยพัฒนา คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับพันธมิตรต่างๆ เดิมหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและประสานงานวิจัยและพัฒนาของ มจธ. คือ งานส่งเสริมการวิจัย สังกัดกองบริการการศึกษา ภายใต้ สำนักงานอธิการบดี ต่อมาในปี 2540 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา” สังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) หลังจากนั้น ปี 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างโดยแบ่งหน่วยงานเป็น 3 กลุ่มงานตามภารกิจหลัก มีการกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

  1. กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย (Research Promotion and Services Unit)
  2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร (Research Strategy & Communication)
  3. กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnership Unit)

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9688, โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์ : research@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.