วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

บทความวิจัย

การผลิตเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์สูงจากหญ้าเนเปียร์
ที่มีการปรับสภาพ

ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย ชัยภพ ศิระวรกุล ชนิกานต์ ทองปาน
น้ำทิพย์ วันดี พีรวัส สุยะทา และ ภัทรมาศ เทียมเงิน

แบบจำลองระบบโครงข่ายท่อประปาของการประปานครหลวง

พงศ์ธร หงษา และ เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์

การจำแนกความสุกของทะลายปาล์มสด
ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

ปัญจวรรษ แซ่เฉิน และ ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.