วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

เล่มปีที่ 45 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 65)

บทความวิจัย

ผลของก้างปลานิลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพร

กฤตภาส จินาภาค สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง
ธวัชชัย จิตวารินทร์ และ ลภัสรดา จิตวารินทร์

การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะเครื่องล้าง
ทำความสะอาดสาหร่าย

สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย และ ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย

ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของเถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีต

วชิรกรณ์ เสนาวัง โยชัย ชินบุตร ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.