หน่วยวิจัย Internet of Thing (IX)

smart-classroom

นักวิจัย

หน่วยวิจัย Internet of Things (IX)

สังกัดฝ่าย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.