วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

บทความวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับห้องปรับอากาศ

ปุณยสิริ บุญเป็ง กฤษดา ยิ่งขยัน อุเทน บุญเลียม และ ชวโรจน์ ใจสิน

การตรวจสอบข่าวปลอมภาษาไทยด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ธัชพิชญ์ ชำนาญกิจ และ ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.