หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Advanced Machining and Forming Technology

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

รศ.ดร. สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-9211

E-mail

surasak.sur@kmutt.ac.th

Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP)

รศ.ดร. สาวิตรี การีเวทย์

0-2470-8309-10 ต่อ 4134

savitri.gar@kmutt.ac.th

Center for Mechanics, Material and Infrastructures

ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

0-2470-8003,
0-2470-9146

somchai.chu@kmutt.ac.th

Center for mobility and innovative transportation research: MOBI

ดร. วศิน เกียรติโกมล

0-2470-9140

vasin.kia@kmutt.ac.th

Center of Low Carbon Vehicle

ผศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

0-2470-9273

yossapong.lao@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

0-2470-8661,
0-2470-8695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Electric Power Engineering Research Unit

ผศ.ดร. มงคล กงค์หิรัญ

0-2470-9042

mongkol.kon@kmutt.ac.th

Formula Student Electric Vehicle Class

รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา

0-2470-9337

surachate.chu@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO)

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท

0-2470-9720

pariwate.var@kmutt.ac.th

KMUTT-Internet of things

รศ.ดร. ราชวดี ศิลาพันธุ์

0-2470-9062

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

KMUTT’S WELDING RESEARCH AND CONSULTING CENTER

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์

0-2470-9679

bovornchok.poo@kmutt.ac.th

Light Alloy Research Group (LARG)

รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

0-2470-9188,
0-2470-8006

chaowalit.lim@kmutt.ac.th

Micro-Fabrication and Advanced Machining Research Group

ผศ.ดร. ไชยา ดำคำ

0-2470-9182

chaiya.dum@kmutt.ac.th

Research and Development laboratory of precious and novel alloys

ผศ.ดร. สิริพร โรจนนันต์

0-2470-8638

siriporn.roj@kmutt.ac.th

Research group on metal forming technology

ผศ.ดร. วิทูร อุทัยแสงสุข

0-2470-9274

vitoon.uth@kmutt.ac.th

Smart Materials and Advanced Manufacturing Research Team for Biomedical

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน

0-2470-9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th

Sustainable Technogy, Management and Design

ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

0-2470-9178

charoenchai.kho@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.