วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม

ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 65)

บทความวิจัย

การพัฒนาตู้เพาะปลูกพืชต้นทุนต่ำโดยใช้คลาวด์ไอโอที

วรัญญา อรรถเสนา พิเชษฐ์ สืบสายพรหม ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
และ วรพจน์ ศตเดชากุล

การพัฒนารูปแบบปะการังเทียมระบบถอดประกอบได้โดย
คอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุประกอบเสริมไฟเบอร์ยึดด้วยสลัก
ซุปเปอร์ลีน

วิทวัส สิทธิกูล ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์
ปรัชญา ยอดดำรงค์ ทศพร ประเสริฐศรี จิรวัฒน์ จันทร์เรือง ภัทรสุดา โพธิ์ศรี
และ ประไพพรรณ สิทธิกูล

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.