งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งเสริมด้าน Working Adult Education (WAE) โดยได้มีโครงการต่างๆ ที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางอาชีพให้กับผู้ใหญ่วัยทำงาน โดยเมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และทักษะที่เรียนมาเพื่อประโยชน์ในการทำงานได้โดยตรงและมีทักษะในระดับที่เป็นที่ยอมรับในการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพได้ ตัวอย่างเช่น โครงการ C-WAE ภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism)

ทักษะที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการ C-WAE

Analytical Thinking, Computer Skills, Analytical & Problem Solving Skills, Self-knowledge Management, Systemic Thinking Skills, Creative Thinking, Leadership of learning, Presentation and Communication Skills and Basic Engineering Knowledge, etc.

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9647
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์ : wae.office@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.