งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE)

การพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรวัยทำงานและทุกช่วงวัย จึงพัฒนาระบบรองรับการจัดการพัฒนาทักษะบุคลากรวัยทำงานและทุกช่วงวัยในรูปแบบ Non-degree program เรียกว่าระบบ KMUTTWORKS สำหรับโปรแกรมการพัฒนาทักษะ /สมรรถนะต่างๆภายในระบบดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. Real Demand (สำรวจความต้องการจริงจากภาคอุตสาหกรม)
2. Co-design & Customized (ออกแบบโปรแกรมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ)
3. Outcome-based education: OBE (ออกแบบโดยเน้นถึงผลลัพธ์ของผู้เรียน)
4. Hybrid learning หรือ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Onsite Online หรือ Live-streaming)
5. Facilitator (มีระบบเพื่อนช่วยเรียนและชั่วโมงให้คำปรึกษา)
6. Meaningful Assessment (มีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม)

ติดต่อสอบถาม

งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคาร Learning Exchange (LX)  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9647
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์ : wae.office@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.