กระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

การกู้คืนภาพโดยใช้อัลกอริทึมและตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น

นายสิงหนาท เริงโอสถ

ศูนย์ Innosoft
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

เครื่องขยายเสียงคลาส เอ แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ศ.ดร. ภูมิ คำเอม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

โต๊ะปฏิสัมพันธ์ด้วยระบบประมวลผลสี ของแสงไฟตามระดับอุณหภูมิ

ทกล้า นทีบูร

รร.ดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.)

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเพื่อการผ่อนคลายความเครียด

ศ.ดร. ภูมิ คำเอม

TaCS – Theoretical and computational science center

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.