ผลงานวิจัยเด่น

Digital transformation

Big Data Analytics

A1-Big-Data-Analytic

IDEA LAB

มาตรฐานอาชีพสื่อสารโทรคมนาคม

A3-มาตรฐานอาชีพสื่อสารโทรคมนาคม

Mobile Application – กดดูรู้ทันที

Mobile Application

Website e-learning : มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

โครงการ Stroke FAST Track ระบบบันทึกเวลาการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

Stroke FAST Track

การกู้คืนรูปภาพด้วยโมเดลคณิตศาสตร์

การกู้ภาพ

การแก้ปัญหารถติดด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

การแก้ปัญหารถติดด้วยรถยนต์ขับ

A Quantum key distribution เทคนิคการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัมแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

A Quantum key distribution

พัฒนาระบบตรวจจับรถหายในบริเวณเมืองทองธานี

พัฒนาระบบตรวจจับรถหายในบริเวณเมืองทองธานี

พัฒนาระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และสุขภาพโดยทั่วไปของวัว

พัฒนาระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์

Smart Classroom Using Long Range Wide Area Network (LoRaWAN)

smart-classroom

A Fall and Activity Recognition System Using Smart Devices

D’ Guardian: A smart monitoring system for elderly and disabilities

IVF Robot Arm

การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลเพื่อดูแลสุขภาพเพื่อสูงวัย

Never Ever Falls ระบบป้องกันการตกเตียง

TreatLap: ระบบตรวจจับพฤติกรรมและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

WELSE IoT Platform for Health Care Monitoring

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR เพื่อบำบัดโรคกลัวความสูง

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับกิจกรรมบำบัดแบบกระจกเงาสะท้อนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคโนโลยี VR

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับ

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เกมสำหรับการกายภาพบำบัดส่วนปลายแขนของผู้ป่วยโรดหลอดเลือดสมอง

การออกแบบและพัฒนาอุ

โปรแกรมการฝึกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมการฝึกกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วย

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก

โปรแกรมการวินัฉัยโรคเบาหวานโดยเทคนิค Machine learning

Application for Smart Hub

Application-for-Smart-

e-Voting System for Thailand Election using Blockchain Technology

e-Voting-System-for-Thailand

Smart Speaker ลำโพงสั่งการทำงานด้วยการเคลื่อนไหว

Smart-Speaker

Temp Table โต๊ะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของเครื่องดื่ม

THE RESILIENT NEST : a smarter nest for the future living

THE-RESILIENT-NEST

MODBiome แพลตฟอร์มประเมินประชาคมจุลินทรีย์โดยไม่ต้องเพาะเลี้ยง

Microbiome-in-Food

การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับรถโดยสารไมโครบัสไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยวัสดุคอมโพสิท

การออกแบบโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับรถโดยสารไ

ระบบจ่ายค่าปรับใบสั่งผ่าน Blockchain

ระบบจ่ายค่าปรับใบสั่งผ่าน

โปรแกรมเซ็นเซอร์ใบหน้าสำหรับเนื้อหาความรุนแรงภาพไม่เหมาะสม

เซนเซอร์ใบหน้า

โปรแกรมประยุกต์การตรวจจับสีในภาพสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

Lean52 อุปกรณ์บันทึกพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์

LEAN52-อุปกรณ์วัดมุมเอียงรถ

Tallstation อุปกรณ์วัดการกระโดดแทรมโพลีน

การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าสำหรับการทำเหมืองฝังกลบขยะมูลฝอย

EV1

Ganges: The IoT-based Water Quality Evaluation Unit for Smart City

C4ED: Cluster for Education

ระบบ LE: ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนของ มจธ. ที่รองรับการใช้งานตั้งแต่การออกแบบจนถึงดูผลการดำเนินงานหลักสูตร รวมไปถึงการสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน เช่น การออกแบบแผนการสอน การส่งการบ้านออนไลน์ การประเมินผล การปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน การสำรวจความคิดเห็นการจัดการคะแนน เป็นต้น
ETS: ทีมวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ มจธ. โดยเน้นศึกษา ค้นคว้า เครื่องมือและนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ ผ่านการจัดอบรม จัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาผู้สอน ให้สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและใช้แก้ไขปัญหาการเรียนการสอน

สถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 / 10

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบกับปัญหามลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10 และ PM2.5) ทำให้หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะของอากาศ ทางห้องปฏิบัติการ iLAB จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำสถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก โดยใช้แนวคิดของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) เพื่อใช้แจ้งข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ และใช้ในการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเพื่อใช้ในงานวิจัยในอนาคต

THE RESILIENT NEST a smarter nest for the future living KMUTT SDE Europe 2019

ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เป็นบ้านที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเจ้าของ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้สอยพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัด สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสบายและเป็นปกติโดยไม่จำเป็นต้องนำเข้าไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทรัพยากรที่มากขึ้น แต่ทรัพยากรที่มีอยู่มีอย่างจำกัด

Plant Information Management System

แพลตฟอร์มนี้เป็นระบบที่ใช้ในการบริหาร จัดการ และติดตามข้อมูลในกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมแบบ Real-time ผ่าน Web-Dashboard ได้ทุกที่ โดยอาศัยเทคโนโลยี Cyber-Physical System, OPC-UA ในการจัดรูปแบบโครงสร้างของแพลตฟอร์ม เทคโนโลยี IoT ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักร รวมไปถึงเทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และทำนายความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า

KGEO

ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อใช้วิจัยและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ระบบ Sensor เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งอุณหภูมิ ความร้อน ฝุ่นละออง CO2 โดยทำการพัฒนาทั้งตัว sensor และ software ผลงานจึงมีราคาถูกกว่าโปรแกรมสำเร็จรูป จุดประสงค์หลักเพื่อดูว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อการใช้ไฟฟ้าอย่างไร
นอกจากนี้สามารถนำมาพัฒนาระบบแผนที่ติดตามและประเมินสภาพพืชเศรษฐกิจด้วยข้อมูลดาวเทียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผนที่และการบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ในการติดตามสถานภาพและ ความสมบูรณ์ของพืช ได้แก่สุขภาพของพืช ความเครียดของพืชในการขาดน้ำ
รวมทั้งสามารถนำมาใช้ศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพของเมือง (คลองสาน) เพื่อนำข้อมูลมาวางผังเมืองให้เหมาะสม ดึงจุดเด่นของชุมชนของเพื่อพัฒนาด้านสังคม ทำงานรวมกับคณะสถาปัตถ์ฯ และ GMI โดยกลุ่มเป้าหมายหรือภาครัฐสามารถรู้ข้อมูลพื้นฐาน นำข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนนั้น

Never Ever Falls ระบบป้องกันการตกเตียงอัจฉริยะ

ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่บนเตียง ไม่มีญาติหรือคนรู้จักมาเฝ้าดูแล จำนวนมากกว่าร้อยละ 60 ล้มในห้องพักรักษาและมากกว่าร้อยละ 80 ล้มอยู่บริเวณรอบๆ เตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะที่จะลุกออกจากเตียง นวัตกรรมของ Never Ever Falls เป็นระบบการตรวจสอบแบบเสื่อวัดแรงดัน โดยอาศัยการทำงานของกริดวัดแรงดันทำให้ทราบได้ว่าผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงด้วยท่าและ/หรือสภาวะใด ซึ่งมีข้อดีเหนือวิธีการอื่นๆ เช่น เสื่ออิเล็กโทรดหรือระบบการระบุข้อมูลสิ่งต่างๆ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งมีราคาแพง และมีประสิทธิภาพการใช้งานขึ้นอยู่กับตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง ทำให้ยากต่อการใช้งาน

ModBiome

Service Platform ที่บริการตรวจกลุ่มจุลินทรีย์ (Microbiome) แบบครบวงจร ตั้งแต่ Food Production ไปจนถึงสุขภาพของมนุษย์และการบำบัดของเสีย โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีการอ่านรหัสพันธุกรรมด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ผ่านทางศาสตร์ชีวสารสนเทศ สามารถทราบชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่อยู่ใน Microbiome ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผลหรือ Innosoft มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาและบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดูแลรักษาและปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวิจัยด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังเป็น “Software house” ให้บริการทางด้านพัฒนาซอฟแวร์ให้กับหน่วยงานภายนอก ทั้งเอกชนและภาครัฐ เช่น การร่วมมือกับสวทน. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ในการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการเผยแพร่ข้อมูลของภาครัฐ “กดดูรู้ทันที” รวมถึงการวางแผนแม่บท เป็นต้น

IDEA LAB

การวิจัยและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deep Learning ที่สามารถใช้จริงได้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเน้นใน 2 ด้านคือด้านการแพทย์กับด้านการเงิน มุ่งเน้นแก้โจทย์ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งมีความสามารถในการเข้าใจ unstructured data เช่นข้อมูลภาพ ภาษา เสียง เป็นต้น

Home Energy Management System with V2G technology

HEMS หรือ Home Energy Management System เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบผ่านโครงการสาธิตร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยดำเนินการศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีการเชื่อมต่อยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่บ้านหรือโครงข่ายไฟฟ้า ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีระบบจัดการพลังงานที่บ้าน พร้อมด้วยระบบกักเก็บพลังงานและระบบการอัดประจุ และระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

เทคโนโลยี AR VR สำหรับผลิตสื่อสำหรับบุคลากรเฉพาะทาง

เทคโนโลยี AR VR สามารถมานำมาประยุกต์ใช้กับการบำบัดทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้ ตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะกระตุ้นผู้ป่วยให้อยากทำกิจกรรมบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพีมากขึ้น การออกแบบเกมส์สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูกโดยใช้เทคโนโลยี Mixed Reality เป็นต้น

Big data analysis of manufacturing process

การใช้ประโยชน์ของ data analytic ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีข้อมูลจำนวนมากโดยเน้นด้าน process monitoring, fault detection & diagnostic และ soft sensors

หุ่นยนต์สำหรับบำบัดเด็กออทิสติก

หุ่นยนต์ BLISS เป็นแพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสำหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยใช้ AI มาช่วยวิเคราะห์เชิงอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กระหว่างการทำกิจกรรม ให้หุ่นยนต์ BLISS เรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนการกระตุ้นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และช่วยแนะนำกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ เพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.