นวัตกรรมพร้อมใช้งาน

พัฒนาระบบตรวจจับรถหายในบริเวณเมืองทองธานี

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   

พัฒนาระบบตรวจจับความพร้อมในการผสมพันธุ์และสุขภาพโดยทั่วไปของวัว

รศ.ดร. บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

แอปพลิเคชันสำหรับฮับอัจฉริยะ APPLICATION FOR SMART HUB

หน่วยวิจัย Internet of Things (IX)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

VOTING SYSTEM USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGY

หน่วยวิจัย Internet of Things (IX)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ระบบจ่ายค่าปรับใบสั่งผ่าน Blockchain

ผศ.ดร. สันติธรรม พรหมอ่อน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

LEAN52 อุปกรณ์บันทึกพฤติกรรมการขับขี่จักรยานยนต์

คุณเอกชัย วิวธรรมาภิรักษ์

ศูนย์ Innosoft
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

TALLSTATION อุปกรณ์วัดการกระโดดแทรมโพลีน

คุณเอกชัย วิวธรรมาภิรักษ์

ศูนย์ Innosoft
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

BIG DATA ANALYSIS OF MANUFACTURING PROCESSES

ผศ.ดร. สันติธรรม พรหมอ่อน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

PLANT INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

คุณเอกชัย วิวธรรมาภิรักษ์

ศูนย์ Innosoft
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาร์ทมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยลอร่าแวน (โครงข่ายการสื่อสารแบบไร้สายระยะไกลและใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ)

คุณเอกชัย วิวธรรมาภิรักษ์

ศูนย์ Innosoft
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.