กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมตัวเองอัตโนมัติ

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมตัวเองอัตโนมัติ

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

ตัวอย่าง

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

ตัวอย่าง3

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

ตัวอย่าง4

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.