ศูนย์การศึกษาด้านการสื่อสารและการบริการครบวงจร

A3-มาตรฐานอาชีพสื่อสารโทรคมนาคม

นักวิจัย

ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

สังกัดฝ่าย

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (ICT)

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.