หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL)

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-8309-10 ต่อ 4148

E-mail

suneerat.pip@kmutt.ac.th

Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP)

รศ.ดร. สาวิตรี การีเวทย์

0-2470-8309-10 ต่อ 4134

savitri.gar@kmutt.ac.th

Algal Biotechnology

รศ. บุษยา บุนนาค

0-2470-7355

boosya.bun@kmutt.ac.th

Animal Cell Culture

ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

0-2470-7500

kanokwan.poo@kmutt.ac.th

Applied Science and Engineering for Social Solution (ASESS)

ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์

0-2470-8961

kheamrutai.tha@kmutt.ac.th

Aquaculture Engineering Labboratory

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์

0-2470-9007,
0-2470-9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Biological Engineering BSBE

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Child’s Lane: Creative Incubation Laboratory

นาย วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์

wisit.sup@kmutt.ac.th

Community Resource Management (CRM)

อ. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

0-2470-7556

sudarut.tri@kmutt.ac.th

Computional and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)

รศ.ดร. ภูมิ คำเอม

0-2470-8998

poom.kum@kmutt.ac.th

Conservation Ecology Group (CEG)

ดร. จอร์จ เกล

ggkk1990@gmail.com

Drying Technology Research Laboratory

ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

0-2470-8624, 0-2470-8695-9 ต่อ 111

somchart.sop@kmutt.ac.th

Earth Systems Science, ESS

รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร

0-2470-8309-10 ต่อ 4133,
0-2470-8655,
0-2470-8695-9 ต่อ 411,
0-2470-8309-10 ต่อ 4

sirintornthep.tow@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

0-2470-8661, 0-2470-8695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Enzyme Technology Laboratory: Excellence Center for Environmental and Energy Technology (ร่วมกับสรบ.)

รศ.ดร. กนก รัตนกนกชัย

0-2470-7755

khanok.rat@kmutt.ac.th

Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste)-(WUM)

ดร. อรรณพ นพรัตน์

0-2470-7519

annop.nop@kmutt.ac.th

Food Safety and Food Security Research Group (2FS)

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข

0-2470-8890

worapot.sun@kmutt.ac.th

Food Security &Process Innovation (Food-SPI)

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี

0-2470-9342

chairath.tan@kmutt.ac.th

Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์

0-2470-9234 ต่อ 404

apichai.the@kmutt.ac.th

Functional Foods and Fruit

รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น

0-2470-7781

orapin.ker@kmutt.ac.th

Fungal Biotechnology

รศ.ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

0-2470-7351,
0-2470-7464,
0-2470-7351

supapon.che@kmutt.ac.th

Integrative Biorefinery Reseach Unit

ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

0-2470-8309-10 ต่อ 4146

navadol.lao@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO)

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท

pariwate.var@kmutt.ac.th

Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL)

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala

0-2470-8309

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

Liquid Fermentation Pilot Plant Service Facility (PIP)

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง

0-2470-7498

phenjun.mek@kmutt.ac.th

Membrane Innovation, Engineering, Science and Technology (MemNova)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์

0-2470-9007,
0-2470-9221-30 ต่อ 209

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

0-2470-8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Occupation Health in Welding and Management

ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น

0-2470-9678

isaratat.phu@kmutt.ac.th

Phytobioactive and Flavor Laboratory

รศ.ดร. อรพิน เกิดชูชื่น

0-2470-7781

orapin.ker@kmutt.ac.th

Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

0-2470-8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

Postharvest Technology Research Unit

ผศ.ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

0-2470-7723

songsin.pho@kmutt.ac.th

Remediation laboratory (RMT)

อ. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

0-2470-7535

paitip.thi@kmutt.ac.th

Research Unit : Gene Technology Laboratory

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Sensor Technology Laboratory (SST) *

อ. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering Laboratory (SSF)

อ. อนันต์ ทองทา

0-2470-7564

anan.ton@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน

0-2470-9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th

Sustainable Waste Treatment and Utilization (SWaT)

ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

0-2470-9360

prapat.pon@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics

ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล

0-2470-7481

marasri.rue@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics (SBI)

อ. อัศวิน มีชัย

0-2470-9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Theoretical and Computational Physis (TCP) Group

ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง

0-2470-8930

sikarin.yoo@kmutt.ac.th

Waste Treatment and Utilization Group

รศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร

0-2470-8695-9 ต่อ 401, 024708654

siriluk.chi@kmutt.ac.th

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรด้วยวิธีทางชีวภาพ

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข

0-2470-8890

worapot.sun@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.