งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Liaison Office : ILO)

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์จะเป็นด่านหน้าในการรับรองติดต่อประสานงานสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ และจับคู่ (Matching) หาผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานภายใน มจธ.ในการร่วมทำโจทย์วิจัยกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานโครงการด้วยกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

ส่งเสริม และประสานความสัมพันธ์

กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

สร้างกลยุทธ์ และกลไกความร่วมมือ

กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ติดตามการดำเนินงาน
  • งานรับจ้างวิจัยและบริการวิชาการ
  • งานที่ปรึกษาโครงการ
  • บริการทดสอบวิเคราะห์
  • การออกแบบสร้างเครื่องจักรที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง
  • การจัดอบรม สัมมนา อภิปราย

ติดต่อสอบถาม

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9625
อีเมล์ : ipu@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.