การกู้คืนรูปภาพด้วยโมเดลคณิตศาสตร์

การกู้ภาพ

นักวิจัย

ศ.ดร. ภูมิ คำเอม

สังกัดฝ่าย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.