การสลายการจราจรติดขัดด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

การแก้ปัญหารถติดด้วยรถยนต์ขับ

นักวิจัย

ทกล้า นทีบูร

สังกัดฝ่าย

รร.ดรุณสิกขาลัย (โครงการวมว.)

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.