หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Center for Mechanics, Material and Infrastructures

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-8003,
0-2470-9146

E-mail

somchai.chu@kmutt.ac.th

Computional and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ และประยุกต์เพื่อนวัตกรรมอัจฉริยะ

รศ.ดร. ภูมิ คำเอม

0-2470-8998

poom.kum@kmutt.ac.th

Data and Knowledge Engineering Laboratory (D-Lab)
วิศวกรรมข้อมูลและความรู้

ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม

0-2470-9892

pornchai.mon@kmutt.ac.th

EATLAB ความพึงพอใจผ่านพฤติกรรมของผู้บริโภค

ดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์

098-998-8071

chanikarn.won@kmutt.ac.th

E-Service Research Center (ESRC)
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา

0-2470-9847

vajirasak.van@kmutt.ac.th

Formula Student Electric Vehicle Class
ยานยนต์ไฟฟ้าสูตรนักศึกษา

รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา

0-2470-9337

surachate.chu@kmutt.ac.th

IP Communication -IP Communication Laboratory (I-Lab)

ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา

0-2470-9847

vajirasak.van@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO)
วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (เคจีโอ)

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท

0-2470-9720

pariwate.var@kmutt.ac.th

KMUTT- Internet of things
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มจธ.

รศ.ดร. ราชวดี ศิลาพันธุ์

0-2470-9062

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

KMUTT’S WELDING RESEARCH AND CONSULTING CENTER
วิศวกรรมการเชื่อม

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์

0-2470-9679

bovornchok.poo@kmutt.ac.th

Multimedia Communications Lab

รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา

0-2470-9084

thumrongrat.amo@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT
วิทยาการและเทคโนโลยีนาโน
(นาโนคมุท)

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Requirements Engineering Laboratory (R-Lab)
วิศวกรรมความต้องการ

ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

0-2470-9898

vithida.cho@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory
วิศวกรรมพื้นผิว

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน

0-2470-9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th

Sustainable Technogy, Management and Design
เทคโนโลยี การจัดการ และการออกแบบที่ยั่งยืน

ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

0-2470-9178

charoenchai.kho@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics (SBI)
ชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ

รศ.ดร. อัศวิน มีชัย

0-2470-9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

0-2470-7390,
0-2470-8645

narongrit.som@kmutt.ac.th

Theoretical and Computational Physis (TCP) Group
ฟิสิกส์ทฤษฎีและฟิสิกส์เชิงคำนวณ

ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง

0-2470-8930

sikarin.yoo@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.