ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

             มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยที่มีศักยภาพและมีผลกระทบสูงต่องานวิจัย เพื่อเป็นครุภัณฑ์กลางที่สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์  สำหรับงานวิจัย โครงการวิจัยและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังสามารถให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

ชื่อครุภัณฑ์กลาง

สถานที่ติดตั้ง

ผู้ประสานงาน

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลาย ชนิดประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณปณิชา ชุติชัยจรัส
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 303
email : wanna.tra@kmutt.ac.th

เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser (Laser, Particle Size Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 0-2470-8642
email : nakorn.sri@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ชุดเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์ (Laser Induced Fluorescence – LIF)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศ.ดร. สำเริง จักรใจ
โทร. 0-2470-9128
email : sumrueng.jug@kmutt.ac.th

เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 0-2470-8642
email : nakorn.sri@kmutt.ac.th

เครื่องถอดแบบ 3 มิติประเภทไม่มีการสัมผัส (Non-contact 3D Digitizer)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

รศ.ดร. ภูริต ธนะกิจเกษม

โทร. 0-2470-8643
email : thaweepat.bur@kmutt.ac.th

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสะอาดสำหรับนาโนเทคโนโลยี (ส่วนห้องปฏิบัติการสะอาด)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 0-2470-7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th

เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่อง Supercritical Fluid Extraction

ชุดเครื่องสกัดสารของไหลเหนือวิกฤต

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก (Mini Spray Dryer)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่อง Trace Gas Chromatography

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 0-2470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ (Photodiote-array Detector)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 0-2470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

ชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบวัสดุขั้นสูง

      ประกอบด้วย

·  Dynamic Mechanical Analysis (DMA/DTA)

·  Differential Scanning Calorimeter (DSC)

·  Thermogravimetric Analyzer (TGA)

·  Thermal Cycling Testing Machine

คลัสเตอร์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering – BSBE) อาคารวิศววัฒนะ ชั้น2

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 0-2470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

ชุดเครื่องมือ FE-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผศ.ดร. ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
โทร. 0-2470-8648
email: preecha.ter@kmutt.ac.th

ระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร. ธีรณี  อจลากุล

โทร. 0-2470-9380
email: tiranee.ach@kmutt.ac.th, tiranee@cpe.kmutt.ac.th

เครื่องพิมพ์ดีเอนเอและโปรตีนโดยเทคนิค  E-Jet Printing

ห้องปฏิบัติการ Sensors Technology สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

โทร. 0-2470-7474
email: werasak.sur@kmutt.ac.th

อุปกรณ์วัดการขจัดด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ (Optical 3D Deformation Analysis  Measurement System)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร. วิทูร อุทัยแสงสุข

โทร. 0-2470-9274

email: vitoon.uth@kmutt.ac.th

เครื่องวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์(Surface Plasmon Resonance)

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร. พงค์ศักดิ์ ขุนแร่

โทร. 0-2470-8939

email: pongsak.khu@kmutt.ac.th

เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ (Rapid prototyping  machine / 3D printer)

ชุดที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ชุดที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.ดร. สุรศิษฐ์ โรจนนันต์

โทร. 0-2470-9216
email: surasit.roj@kmutt.ac.th

อ.อภิทาน ลี

โทร. 0-2470-9943
email : apitan.lee@kmutt.ac.th

กล้องบันทึกภาพความเร็วสูง High Speed Camera 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. สนติพีร์ เอมมณี
โทร. 0-2470-9108
email : sontipee.aim@kmutt.ac.th
รศ.ดร. ยศพงษ์ ลออนวล

โทร. 0-2470-9273

email : yossapong.lao@kmutt.ac.th

เครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ 3D Laser Scanner

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
โทร. 0-2470-9141
email : sutat.lee@kmutt.ac.th
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล

โทร. 0-2470-9149

email: theera.lil@kmutt.ac.th

เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง ChemiDoc MP Imaging System with White Conversion Screen (Muiti-Chemiluminescent Get Doc)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 0-2470-9220-34 ต่อ 206
email: kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

ชุดวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์และนับเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติ Cytell Cell Imaging System (Automated Epifluorescene Microscope)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 0-2470-9220-34 ต่อ 206
email: kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน (Surface Area and Porositymeter Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คุณอ่อนสา นนท์พละ

โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี Nuclear Magnatic Resonance Spectroscopy: NMR

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม Atomic force microscope: AFM

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ดร.สราวุธ ชื่นค้า

ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ

ผศ.ดร. นคร เนียมนนท์

ผศ.ดร. สุทัศน์ รัตนพันธ์

Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometer

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ. บุษยา บุนนาค

รศ.ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ดร.อภิรดี หงส์ทอง

รศ.ดร. อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

ระบบประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยของ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต

โทร.0-2470-9262

ติดต่อสอบถาม

งานครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9687
โทรสาร. 0-2872-9083

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.