ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยที่มีศักยภาพและมีผลกระทบสูงต่องานวิจัย เพื่อเป็นครุภัณฑ์กลางที่สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์  สำหรับงานวิจัย โครงการวิจัยและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังสามารถให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

โดยปัจจุบันมีการจัดทำระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ Central Instrument Management System (CIMS) สำหรับให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ ผ่านระบบออนไลน์ในระยะแรกเป็นจำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่อง X-Ray Diffraction (XRD)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/xrdkmutt]

2. เครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF)

– อัตราค่าบริการ [Link]
– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/xrdkmutt]

3. เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz (NMR)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/sic.fsci.kmutt หรือ line : https://lin.ee/ivbdagZ หรือ @wgl7187f

4. เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922]

ซึ่งสามารถขอใช้บริการได้ผ่านลิงค์ https://cims.kmutt.ac.th/login

WEBCIMS

คู่มือการใช้งานของระบบ CIMS (Central Instrument Management System)

1.สำหรับบุคลากรภายใน มจธ. (การขอใช้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย)

  1.1 เครื่อง XRD [link]
  1.2 เครื่อง XRF [link]
  1.3 เครื่อง NMR [link]
  1.4 เครื่อง FE-SEM [link]

2.สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (อนุมัติการขอใช้บริการของนักศึกษา)

   2.1 (อาจารย์ที่ปรึกษา)คู่มือการใช้งานระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย [link]

ชื่อครุภัณฑ์กลาง

สถานที่ติดตั้ง

ผู้ประสานงาน

1. เครื่องมือ เคราะห์องค์ประกอบของสารละลายชนิดประสิทธิภาพสูง
(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณปณิชา ชุติชัยจรัส
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 303
email : wanna.tra@kmutt.ac.th

2. เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser
(Laser, Particle Size Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

3. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์
(X-ray Diffractometer)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

นายเกื้อกูล โค้วอำนวยโชค
https://www.facebook.com/xrdkmutt
email : Kueakul.khow2@mail.kmutt.ac.th

4. เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

นายเกื้อกูล โค้วอำนวยโชค
https://www.facebook.com/xrdkmutt
email : Kueakul.khow2@mail.kmutt.ac.th

5. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสะอาดสำหรับนาโนเทคโนโลยี (ส่วนห้องปฏิบัติการสะอาด)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

นายกริสเตียน กวาฆาโดร/นางสาวสิริมาลย์ งามชนะ
โทร. 0-2470-7454

6. เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณัติฐพล ไข่แสงศรี
โทร. 0-2470-7780

7. เครื่อง Supercritical Fluid Extraction

ชุดเครื่องสกัดสารของไหลเหนือวิกฤต

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณัติฐพล ไข่แสงศรี
โทร. 0-2470-7780

8. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก
(Mini Spray Dryer)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ณัติฐพล ไข่แสงศรี
โทร. 0-2470-7780

9. เครื่อง Trace Gas Chromatography

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

นายอัครเดช นครเสด็จ
โทร. 0-2470-7762

10. อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ (Photodiote-array Detector)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ดร. ศลิษา ชุ่มสันเทียะ
โทร. 0-2470-7769
นายอัครเดช นครเสด็จ
โทร. 0-2470-7762

11. ชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบวัสดุขั้นสูง

ประกอบด้วย

· Dynamic Mechanical Analysis (DMA/DTA)

· Differential Scanning Calorimeter (DSC)

· Thermogravimetric Analyzer (TGA)

· Thermal Cycling Testing Machine

คลัสเตอร์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering – BSBE) อาคารวิศววัฒนะ ชั้น2

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 0-2470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

12. ชุดเครื่องมือ FE-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

นาย พศิน แย้มสงวนศักดิ์
https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922
line Fe-Sem KMUTT (ID : @651aqmit)
email: phasin.yae@kmutt.ac.th

13. ระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
โทร. 0-2470-9380
email: tiranee.ach@kmutt.ac.th, tiranee@cpe.kmutt.ac.th

14. เครื่องพิมพ์ดีเอนเอและโปรตีนโดยเทคนิค E-Jet Printing

ห้องปฏิบัติการ Sensors Technology
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 0-2470-7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th

15. อุปกรณ์วัดการขจัดด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ (Optical 3D Deformation Analysis  Measurement System)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
โทร. 0-2470-9274
email: vitoon.uth@kmutt.ac.th

16. เครื่องวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์ (Surface Plasmon Resonance)

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
โทร. 0-2470-8939
email: pongsak.khu@kmutt.ac.th

17. กล้องบันทึกภาพความเร็วสูง High Speed Camera 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
โทร. 0-2470-9108
email : sontipee.aim@kmutt.ac.th

รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
โทร. 0-2470-9273
email : yossapong.lao@kmutt.ac.th

18. เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง ChemiDoc MP Imaging System with White Conversion Screen (Muiti-Chemiluminescent Get Doc)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นายอภิสิทธิ์ ไทยประยูร
โทร. 092-5760505

19. ชุดวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์และนับเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติ Cytell Cell Imaging System (Automated Epifluorescene Microscope)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นางสาวปิยธิดา สุดนุช
โทร. 082-2550825

20. เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน (Surface Area and Porositymeter Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

21. เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี Nuclear Magnatic Resonance Spectroscopy: NMR

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม ชั้น 3
คณะวิทยาศาสตร์

นายติวานนท์ เกตษา
โทร. 0-2470-8907

22. กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม Atomic force microscope: AFM

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ดร.สราวุธ ชื่นค้า

23. Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometer

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

นางสาวศิริลักษณ์ สารี
โทร. 0-2470-7511

24. ระบบประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยของ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต
โทร.0-2470-9262

25. เครื่องพิมพ์โลหะไทเทเนียมสามมิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บุณยกร ธรรมเก่
โทร. 099-0520421

26. เครื่องเคลือบทอง (Gold Sputtering)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

นาย พศิน แย้มสงวนศักดิ์
https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922
line Fe-Sem KMUTT (ID : @651aqmit)
email: phasin.yae@kmutt.ac.th

27. เครื่องตัดและขัดผิวด้วยกระอนุภาคไอออน (Ion Beam Milling)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

นาย พศิน แย้มสงวนศักดิ์
https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922
line Fe-Sem KMUTT (ID : @651aqmit)
email: phasin.yae@kmutt.ac.th

28. เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์ (X-ray Diffractometer)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 0-2470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

ติดต่อสอบถาม

งานครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9687
โทรสาร. 0-2872-9083

ระบบ CIMS
โทร. 0-2470-9535 หรือ line : @879vamzz

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.