ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิจัยที่มีศักยภาพและมีผลกระทบสูงต่องานวิจัย เพื่อเป็นครุภัณฑ์กลางที่สนับสนุนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมกับงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเน้นการให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์  สำหรับงานวิจัย โครงการวิจัยและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งยังสามารถให้บริการทดสอบ/วิเคราะห์แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้วย

โดยปัจจุบันมีการจัดทำระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ Central Instrument Management System (CIMS) สำหรับให้บริการครุภัณฑ์กลางฯ ผ่านระบบออนไลน์ในระยะแรกเป็นจำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่อง X-Ray Diffraction (XRD)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/xrdkmutt]

2. เครื่อง X-Ray Fluorescence (XRF)

– อัตราค่าบริการ [Link]
– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/xrdkmutt]

3. เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz (NMR)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/sic.fsci.kmutt หรือ line : https://lin.ee/ivbdagZ หรือ @wgl7187f

4. เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM)

– อัตราค่าบริการ [Link]

– ติดต่อสอบถามได้ที่ [https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922]

ซึ่งสามารถขอใช้บริการได้ผ่านลิงค์ https://cims.kmutt.ac.th/login

WEBCIMS

คู่มือการใช้งานของระบบ CIMS (Central Instrument Management System)

1.สำหรับบุคลากรภายใน มจธ. (การขอใช้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย)

  1.1 เครื่อง FE-SEM [link]
  1.2 เครื่อง NMR [link]
  1.3 เครื่อง XRD [link]
  1.4 เครื่อง XRF [link]

2.สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (อนุมัติการขอใช้บริการของนักศึกษา)

   2.1 (อาจารย์ที่ปรึกษา)คู่มือการใช้งานระบบให้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย [link]

ชื่อครุภัณฑ์กลาง

สถานที่ติดตั้ง

ผู้ประสานงาน

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของสารละลายชนิดประสิทธิภาพสูง
(High Performance Liquid Chromatography, HPLC)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณปณิชา ชุติชัยจรัส
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 303
email : wanna.tra@kmutt.ac.th

เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดของอนุภาคแขวนลอยโดยใช้ Laser
(Laser, Particle Size Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรคโตมิเตอร์
(X-ray Diffractometer)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 0-2470-8642
email : nakorn.sri@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ชุดเหนี่ยวนำการเรืองแสงด้วยเลเซอร์
(Laser Induced Fluorescence-LIF)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
โทร. 0-2470-9128
email : sumrueng.jug@kmutt.ac.th

เครื่อง Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
โทร. 0-2470-8642
email : nakorn.sri@kmutt.ac.th

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสะอาดสำหรับนาโนเทคโนโลยี (ส่วนห้องปฏิบัติการสะอาด)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 0-2470-7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th

เครื่อง Dynamic Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่อง Supercritical Fluid Extraction

ชุดเครื่องสกัดสารของไหลเหนือวิกฤต

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็ก
(Mini Spray Dryer)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์
โทร. 0-2470-7752
email : nutta.lao@kmutt.ac.th

เครื่อง Trace Gas Chromatography

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 0-2470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

อุปกรณ์ตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอาเรย์ (Photodiote-array Detector)

สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

รศ.ดร. กรณ์กนก อายุสุข
โทร. 0-2470-7758
email : kornkanok.ary@kmutt.ac.th

ชุดเครื่องมือสำหรับการทดสอบวัสดุขั้นสูง

ประกอบด้วย

· Dynamic Mechanical Analysis (DMA/DTA)

· Differential Scanning Calorimeter (DSC)

· Thermogravimetric Analyzer (TGA)

· Thermal Cycling Testing Machine

คลัสเตอร์วิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering – BSBE) อาคารวิศววัฒนะ ชั้น2

รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
โทร. 0-2470-9116
email : anak.kha@kmutt.ac.th

ชุดเครื่องมือ FE-Scanning Electron Microscope (FE-SEM)

อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
โทร. 0-2470-8648
email: preecha.ter@kmutt.ac.th

ระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
โทร. 0-2470-9380
email: tiranee.ach@kmutt.ac.th, tiranee@cpe.kmutt.ac.th

เครื่องพิมพ์ดีเอนเอและโปรตีนโดยเทคนิค E-Jet Printing

ห้องปฏิบัติการ Sensors Technology
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย
โทร. 0-2470-7474
email : werasak.sur@kmutt.ac.th

อุปกรณ์วัดการขจัดด้วยกล้องดิจิตอลคุณภาพสูงระบบสามมิติ (Optical 3D Deformation Analysis  Measurement System)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข
โทร. 0-2470-9274
email: vitoon.uth@kmutt.ac.th

เครื่องวิเคราะห์หาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดยไม่ต้องติดฉลากด้วยเทคนิคเอสพีอาร์ (Surface Plasmon Resonance)

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่
โทร. 0-2470-8939
email: pongsak.khu@kmutt.ac.th

เครื่องสร้างชิ้นงานต้นแบบสามมิติ (Rapid prototyping  machine / 3D printer)

ชุดที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชุดที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รศ.ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์
โทร. 0-2470-9216
email: surasit.roj@kmutt.ac.th

อ.อภิทาน ลี
โทร. 0-2470-9943
email : apitan.lee@kmutt.ac.th

กล้องบันทึกภาพความเร็วสูง High Speed Camera 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
โทร. 0-2470-9108
email : sontipee.aim@kmutt.ac.th

รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
โทร. 0-2470-9273
email : yossapong.lao@kmutt.ac.th

เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนแบบเรืองแสง ChemiDoc MP Imaging System with White Conversion Screen (Muiti-Chemiluminescent Get Doc)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 0-2470-9220-34 ต่อ 206
email: kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

ชุดวิเคราะห์การมีชีวิตของเซลล์และนับเซลล์ด้วยระบบอัตโนมัติ Cytell Cell Imaging System (Automated Epifluorescene Microscope)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (สหวิทยาการ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
โทร. 0-2470-9220-34 ต่อ 206
email: kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน (Surface Area and Porositymeter Analyzer)

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คุณอ่อนสา นนท์พละ
โทร. 0-2470-9230 ต่อ 301
email : ounsa.non@kmutt.ac.th

เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี Nuclear Magnatic Resonance Spectroscopy: NMR

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ 

กล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม Atomic force microscope: AFM

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ดร.สราวุธ ชื่นค้า

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ

ผศ.ดร.นคร เนียมนนท์

ผศ.ดร.สุทัศน์ รัตนพันธ์

Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometer

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

รศ.บุษยา บุนนาค

รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ดร.อภิรดี หงส์ทอง

รศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

ระบบประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่องานวิจัยของ มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ราชวิชช์ สโรชวิกสิต
โทร.0-2470-9262

ติดต่อสอบถาม

งานครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9687
โทรสาร. 0-2872-9083

ระบบ CIMS
โทร. 0-2470-9535 หรือ line : @879vamzz, https://www.facebook.com/xrdkmutt,

https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-1220821711267922

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.