ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://kirim.kmutt.ac.th/

            ด้วยภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการนำมหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จึงได้พัฒนา ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานวิจัยและงานบริการวิชาการภายใน มจธ. เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารงานวิจัยเป็นไปได้อย่างคล่องตัว สามารถจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมดตลอดวงจรของการทำงานวิจัย ตั้งแต่การประกาศทุนวิจัยจนถึงการประเมินผลของโครงการวิจัย โดยมีผู้ใช้งานในหลายระดับ เช่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านงานวิจัย นักวิจัย อาจารย์ ผู้บังคับบัญชาระดับคณะ/สำนัก และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเห็นข้อมูลขององค์กรอยู่บนภาพเดียวกัน ช่วยลดภาระในการรวบรวมและจัดการข้อมูลตลอดทั้งกระบวนการวิจัย ทั้งยังช่วยให้การจัดทำรายงานภายในองค์กร และการประเมินผลเป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ โดย ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมมีกำหนดการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://kirim.kmutt.ac.th/

วีดีโอคู่มือการใช้งาน

เอกสารคู่มือการใช้งาน

ติดต่อสอบถาม

งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management – KIRIM) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พบปัญหาในระบบ 0-2470-9648 (เจนจิรา)
วิจัยแหล่งทุนภายนอก 0-2470-9654 (พนิดา, เรืองเดช)
งานบริการวิชาการ 0-2470-9673 (ชาลินี)
เว็บไซต์ : kirim.kmutt.ac.th
อีเมล์ : kirim@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.