โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

kanyavim

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 0-2470-8240
อีเมล: kanyawim.kir@kmutt.ac.th

Montira

ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
โทร : 0-2470-8022
อีเมล: montira.nop@kmutt.ac.th

ดร.อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โทร : 0-2470-8705
อีเมล: ornkanya.yao@kmutt.ac.th

ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
โทร :
อีเมล: tassaneewan.lak@kmutt.ac.th

บุคลากร

ดร.ปภาพิต-หิรัญสิริสวัสดิ์43281

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
โทร : 0-2470-9688
อีเมล: papapit.ing@kmutt.ac.th

1. กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย (Research Promotion and Services Unit : RPS)

งานบริการทุนวิจัยและระบบ KIRIM

ศิริภา รัตนสิทธิ์

ศิริภา รัตนสิทธิ์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล : siripha.rat@kmutt.ac.th

ญาณี นาแถมพลอย

ญาณี นาแถมพลอย

โครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศและโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ /หน่วยวิจัยคุณภาพสูง / หน่วยวิจัยขั้นแนวหน้า / งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน/ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

โทร : 0-2470-9687
อีเมล: yanee.nat@kmutt.ac.th

วันนิสา ไม้สูงดี

วันนิสา ไม้สูงดี

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/ โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ/ ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร

โทร : 0-2470-9687
อีเมล: wannisa.mai@kmutt.ac.th

นลินี เพ็งแป้น

นลินี เพ็งแป้น

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี / ค่าตอบแทนสิ่งประดิษฐ์ / เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / ทุนตรวจภาษาอังกฤษ

โทร : 0-2470-9621
อีเมล: nalinee.phe@kmutt.ac.th

พนิดา สุวรรณนทีรักษ์

พนิดา สุวรรณนทีรักษ์

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

โทร : 0-2470-9654
อีเมล : panida.suw@kmutt.ac.th

ชนากานต์ รัมมิตร

ธนาวดี เดชะรัตนาวัน

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

โทร : 0-2470-9654

อีเมล : chanakarn.rum@kmutt.ac.th

นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง

เจนจิรา  แก้วศรีเมือง

ประสานงานโครงการ KIRIM

โทร : 0-2470-9648

อีเมล : janejira.kae@kmutt.ac.th, kirim@kmutt.ac.th

งานส่งเสริมกิจกรรมวิจัย

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

ขนิฐา สอนดา

ขนิฐา สอนดา

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9657

อีเมล : khanitha.son@kmutt.ac.th

อัจฉรา เอกสมบุญ

อัจฉรา เอกสมบุญ

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9620

อีเมล : atchara.eks@kmutt.ac.th

ภูมิรพี พรมเมือง

ภูมิรพี พรมเมือง

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9620

อีเมล : phumrapee.pro@kmutt.ac.th

นิสาชล สมสาย

นิสาชล สมสาย

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9657

อีเมล : nisachol.som@kmutt.ac.th

งานสารบรรณ / ธุรการ / บุคคล

มินตา เกตุหนองโพธิ์

มินตา  เกตุหนองโพธิ์

งานบุคคล

โทร : 0-2470-9618, 9686

อีเมล : minta.ket@kmutt.ac.th

สุพิน ทองอินทร์

สุพิน ทองอินทร์

งานสารบรรณ

โทร : 0-2470-9688

อีเมล : supin.tho@kmutt.ac.th

พิมทอง ช่วงโชติ

พิมทอง ช่วงโชติ

งานสารบรรณ

โทร : 0-2470-9688

อีเมล : pimthong.cau@kmutt.ac.th

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

นางณมล วรปรีดา

ณมล วรปรีดา

งานจริยธรรมการวิจัย (RI) และงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : namol.vor@kmutt.ac.th

tanaporn

ธนภรณ์ อุสาหะ

งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : tanaporn.ausa@kmutt.ac.th, ibc-iacuc@kmutt.ac.th

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : keerati.pin@kmutt.ac.th

weerayut

วีรยุทธ โตสิงหราช

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : weerayut.tosi@kmutt.ac.th, ibc-iacuc@kmutt.ac.th

จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : chitlada.pis@kmutt.ac.th

กษวรรณ เรืองทินกร

กษวรรณ เรืองทินกร

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : kasawan.rua@kmutt.ac.th

อรณีย์ ฤทธิ์สยอง

อรณีย์ ฤทธิ์สยอง

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : oranee.rit@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

เกศินี ศรีรักษาสินธุ์

เกศินี  ศรีรักษาสินธุ์ (ลาศึกษาต่อ)

เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) และเครื่อง Wavelength
Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (WD-XRF)

โทร : 0-2470-8648 หรือติดต่อ https://www.facebook.com/xrdkmutt

อีเมล : kaysinee.sri@kmutt.ac.th

พศิน แย้มสงวนศักดิ์

พศิน แย้มสงวนศักดิ์

เครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope)

โทร : 0-2470-8695 ต่อ 329 หรือติดต่อ https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-
1220821711267922

อีเมล : phasin.yae@kmutt.ac.th

กิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา

กิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา

เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz ( NMR )

โทร : 0-2470-9535

อีเมล : kittiwat.sri@kmutt.ac.th

สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน”
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศิริภา รัตนสิทธิ์

ศิริภา รัตนสิทธิ์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล : siripha.rat@kmutt.ac.th

มินตา เกตุหนองโพธิ์

มินตา  เกตุหนองโพธิ์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล : minta.ket@kmutt.ac.th

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร (Research Strategy & Communication : RSC)

งานยุทธศาสตร์วิจัยและแผน

กัณฐิกา ประยูรรักษ์

กัณฐิกา ประยูรรักษ์

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล : kantika.pra@kmutt.ac.th

ศุภวัช ปิ่นแก้ว

ศุภวัช ปิ่นแก้ว

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล : supawach.pin@kmutt.ac.th

นูรีน สุนทรพงษ์

นูรีน สุนทรพงษ์

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล : nureen.soo@mail.kmutt.ac.th

งานสื่อสารและสารสนเทศวิจัย

นิลุบล แหยมอุบล

นิลุบล แหยมอุบล

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

โทร : 0-2470-9652

อีเมล : nilubol.yha@kmutt.ac.th

บุญเลิศ แซ่อึ้ง

บุญเลิศ แซ่อึ้ง

ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน / ประชาสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9689

อีเมล : boonlert.sae@kmutt.ac.th

นภชนก ยะระพันธุ์

นภชนก ยะระพันธุ์

ประชาสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9652

อีเมล : naphachanok.yar@kmutt.ac.th

3. กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnership Unit : IPU)

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Liaison Office : ILO)

ฐานภา กิจภิญโญพงศ์

ฐานภา กิจภิญโญพงศ์

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9625

อีเมล : thanapa.kij@kmutt.ac.th

สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์

สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9625

อีเมล : suttiporn.tha@kmutt.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร : 0-2470-9626

อีเมล amornrat.wat@kmutt.ac.th

satayu

ดร.ศตายุ สุวรรณะโสภณ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร : 0-2470-9626

อีเมล satayu.suwa@mail.kmutt.ac.th

สุเทพ ทัดเทียม

สุเทพ ทัดเทียม

งานนิติการ

โทร : 0-2470-7907

อีเมล : suthep.tha@kmutt.ac.th

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9646

อีเมล : phongsri.way@kmutt.ac.th

บัณฑิต คำภูษา

บัณฑิต คำภูษา

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9663

อีเมล : bandit.kha@kmutt.ac.th

ชนาภา ขยันนา

ชนาภา ขยันนา

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9663

อีเมล : chanapa.kha@kmutt.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

อัญจิรา อัศวนนท์

อัญจิรา อัศวนนท์

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล : anjira.ass@kmutt.ac.th

ณัฐกานต์ อำนวยพล

ณัฐกานต์ อำนวยพล

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-9619

อีเมล : nuttakarn.amn@kmutt.ac.th

วิไล เตชะธนเลิศ

วิไล เตชะธนเลิศ

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล : vilai.tej@kmutt.ac.th

มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ

มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล : muhammadmumin.mun@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.