โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
โทร : 0-2470-8240
อีเมล: kanyawim.kir@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
โทร : 0-2470-8022
อีเมล: montira.nop@kmutt.ac.th

บุคลากร

ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
โทร : 0-2470-9688
อีเมล: papapit.ing@kmutt.ac.th

1. กลุ่มงานส่งเสริมและบริการวิจัย (Research Promotion and Services Unit : RPS)

งานบริการทุนวิจัยและระบบ KIRIM

ญาณี นาแถมพลอย

ญาณี นาแถมพลอย

โครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศและโครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ /หน่วยวิจัยคุณภาพสูง / หน่วยวิจัยขั้นแนวหน้า / งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน/ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

โทร : 0-2470-9687
อีเมล: yanee.nat@kmutt.ac.th

วันนิสา ไม้สูงดี

วันนิสา ไม้สูงดี

โครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/ โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ/ ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร

โทร : 0-2470-9687
อีเมล: wannisa.mai@kmutt.ac.th

นลินี เพ็งแป้น

นลินี เพ็งแป้น

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี / ค่าตอบแทนสิ่งประดิษฐ์ / เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ / ทุนตรวจภาษาอังกฤษ

โทร : 0-2470-9621
อีเมล: nalinee.phe@kmutt.ac.th

เรืองเดช ฟักเถื่อน

เรืองเดช ฟักเถื่อน

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

โทร : 0-2470-9654

อีเมล : ruangdet.fug@kmutt.ac.th

พนิดา สุวรรณนทีรักษ์

พนิดา สุวรรณนทีรักษ์

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

โทร : 0-2470-9654
อีเมล : panida.suw@kmutt.ac.th

นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง

เจนจิรา  แก้วศรีเมือง

ประสานงานโครงการ KIRIM

โทร : 0-2470-9648

อีเมล : janejira.kae@kmutt.ac.th, kirim@kmutt.ac.th

ชนากานต์ รัมมิตร

ชนากานต์  รัมมิตร

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยศักยภาพสูง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

โทร : 0-2470-9625

อีเมล์ : chanakarn.rum@kmutt.ac.th

งานส่งเสริมกิจกรรมวิจัย

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

ขนิฐา สอนดา

ขนิฐา สอนดา

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9657

อีเมล : khanitha.son@kmutt.ac.th

อัจฉรา เอกสมบุญ

อัจฉรา เอกสมบุญ

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9620

อีเมล : atchara.eks@kmutt.ac.th

ภูมิรพี พรมเมือง

ภูมิรพี พรมเมือง

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9620

อีเมล : phumrapee.pro@kmutt.ac.th

นิสาชล สมสาย

นิสาชล สมสาย

งานการเงิน บัญชี พัสดุ

โทร : 0-2470-9657

อีเมล : nisachol.som@kmutt.ac.th

งานสารบรรณ / ธุรการ / บุคคล

ขนิษฐา สุขพรต

ขนิษฐา  สุขพรต

งานบุคคล

โทร : 0-2470-9686

อีเมล : kanitha.suk@kmutt.ac.th

พิมพ์มาดา ส่องเสนา

พิมพ์มาดา ส่องเสนา

งานสารบรรณ

โทร : 0-2470-9688

อีเมล : pimmada.son@kmutt.ac.th

พิมทอง ช่วงโชติ

พิมทอง ช่วงโชติ

งานสารบรรณ

โทร : 0-2470-9688

อีเมล : pimthong.cau@kmutt.ac.th

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย

นางณมล วรปรีดา

ณมล วรปรีดา

งานจริยธรรมการวิจัย (RI) และงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : namol.vor@kmutt.ac.th

ธนภรณ์ อุสาหะ

ธนภรณ์ อุสาหะ

งงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : tanaporn.ausa@kmutt.ac.th, ibc-iacuc@kmutt.ac.th

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

กีรติ พินิจเศรษฐวงศ์

งานจริยธรรมการวิจัย (RI)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : keerati.pin@kmutt.ac.th

วีรยุทธ โตสิงหราช

วีรยุทธ โตสิงหราช

งานจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : weerayut.tosi@kmutt.ac.th, ibc-iacuc@kmutt.ac.th

จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : chitlada.pis@kmutt.ac.th

กษวรรณ เรืองทินกร

กษวรรณ เรืองทินกร

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : kasawan.rua@kmutt.ac.th

อรณีย์ ฤทธิ์สยอง

อรณีย์ ฤทธิ์สยอง

งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB)

โทร : 0-2470-9623

อีเมล : oranee.rit@kmutt.ac.th

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

เกศินี ศรีรักษาสินธุ์

เกศินี  ศรีรักษาสินธุ์ (ลาศึกษาต่อ)

เครื่อง X-Ray Diffractometer (XRD) และเครื่อง Wavelength
Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (WD-XRF)

โทร : 0-2470-8648 หรือติดต่อ https://www.facebook.com/xrdkmutt
อีเมล์ : kaysinee.sri@kmutt.ac.th

พศิน แย้มสงวนศักดิ์

พศิน แย้มสงวนศักดิ์

เครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope)

โทร : 0-2470-8695 ต่อ 329 หรือติดต่อ https://www.facebook.com/Fe-Sem-KMUTT-
1220821711267922

อีเมล์ : phasin.yae@kmutt.ac.th

กิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา

กิตติวัฎ ศรีกิตติวรรณา

เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz ( NMR )

โทร : 0-2470-9535

อีเมล์ : kittiwat.sri@kmutt.ac.th

สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน”
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศิริภา รัตนสิทธิ์

ศิริภา รัตนสิทธิ์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล์ : siripha.rat@kmutt.ac.th

ณัฐชนันท์ พิทักษ์จิวานนท์

ณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล์ : natchanan.pit@kmutt.ac.th

มินตา เกตุหนองโพธิ์

มินตา  เกตุหนองโพธิ์

โทร : 0-2470-9618

อีเมล์ : minta.ket@kmutt.ac.th

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์วิจัยและการสื่อสาร (Research Strategy & Communication : RSC)

งานยุทธศาสตร์วิจัยและแผน

กัณฐิกา ประยูรรักษ์

กัณฐิกา ประยูรรักษ์

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล์ : kantika.pra@kmutt.ac.th

ศุภวัช ปิ่นแก้ว

ศุภวัช ปิ่นแก้ว

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล์ : supawach.pin@kmutt.ac.th

person

เอกนฤน อริยวงศ์วิวัฒน์

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล์ : eknarin.ari@kmutt.ac.th

นูรีน สุนทรพงษ์

นูรีน สุนทรพงษ์

งานยุทธศาสตร์วิจัย

โทร : 0-2470-9651

อีเมล์ : nureen.soo@mail.kmutt.ac.th

งานสื่อสารและสารสนเทศวิจัย

นิลุบล แหยมอุบล

นิลุบล แหยมอุบล

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

โทร : 0-2470-9652

อีเมล์ : nilubol.yha@kmutt.ac.th

บุญเลิศ แซ่อึ้ง

บุญเลิศ แซ่อึ้ง

ระบบคอมพิวเตอร์สำนักงาน / ประชาสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9689

อีเมล์ : boonlert.sae@kmutt.ac.th

มลฤดี สุคนธทรัพย์

มลฤดี สุคนธทรัพย์

กิจกรรมวิจัยภายนอก

โทร : 0-2470-9627

อีเมล : monrudee.suk@kmutt.ac.th

3. กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร (Innovation and Partnership Unit : IPU)

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Liaison Office : ILO)

ฐานภา กิจภิญโญพงศ์

ฐานภา กิจภิญโญพงศ์

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9625

อีเมล์ : thanapa.kij@kmutt.ac.th

สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์

สุทธิพร ตั้งเลิศธนาทรัพย์

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9625

อีเมล์ : suttiporn.tha@kmutt.ac.th

ระชา ทับทิม

ระชา ทับทิม

งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

โทร : 0-2470-9625

อีเมล์ : racha.tab@kmutt.ac.th

งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร : 0-2470-9626

อีเมล์ amornrat.wat@kmutt.ac.th

person

ดร.ศตายุ สุวรรณะโสภณ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร : 0-2470-9626

อีเมล์ satayu.suwa@mail.kmutt.ac.th

person

ดร.วีรชัย พงษ์กิตติพันธ์

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร : 0-2470-9626

อีเมล์ veerachai.pong@mail.kmutt.ac.th

สุเทพ ทัดเทียม

สุเทพ ทัดเทียม

งานนิติการ

โทร : 0-2470-7907

อีเมล์ : suthep.tha@kmutt.ac.th

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

ดร.ผ่องศรี เวสารัช

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9646

อีเมล์ : phongsri.way@kmutt.ac.th

บัณฑิต คำภูษา

บัณฑิต คำภูษา

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9663

อีเมล์ : bandit.kha@kmutt.ac.th

ชนาภา ขยันนา

ชนาภา ขยันนา

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-9663

อีเมล์ : chanapa.kha@kmutt.ac.th

สุพิน ทองอินทร์

สุพิน ทองอินทร์

งานทรัพย์สินทางปัญญา

โทร : 0-2470-96ุ63

อีเมล์ : supin.tho@kmutt.ac.th

งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE)

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

อัญจิรา อัศวนนท์

อัญจิรา อัศวนนท์

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล์ : anjira.ass@kmutt.ac.th

ณัฐกานต์ อำนวยพล

ณัฐกานต์ อำนวยพล

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-9619

อีเมล์ : nuttakarn.amm@kmutt.ac.th

วิไล เตชะธนเลิศ

วิไล เตชะธนเลิศ

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล์ : vilai.tej@kmutt.ac.th

มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ

มูฮัมมัดมุมิน มูหนะ

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล์ : muhammadmumin.mun@kmutt.ac.th

วรท พงษ์พิพัฒน์

วรท พงษ์พิพัฒน์วัฒนา

งานศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch)

โทร : 0-2470-7926

อีเมล์ : varot.pon@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.