ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

มจธ. มีภารกิจหลักที่สำคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบอุดมศึกษาการจัดการเรียนรู้ การผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ การสร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย และ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม และการให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดย มจธ.ถือว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรม และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งในมิติของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนคุณภาพ

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Office : TTO)
โทร. 0-2470-9626, 0-2470-9663
อีเมล์: tto@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: http://tto.kmutt.ac.th

งานพัฒนากำลังคนวัยทำงาน (Working Adult Education : WAE) 
โทร. 0-2470-9647
อีเมล์ : wae.office@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.