ศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO)

Knowledge management

นักวิจัย

ผศ.ดร.ปริเวท วรรณโกวิท

สังกัดฝ่าย

คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.