วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Cover-KMUTT 4-44

บทความปริทัศน์

บทความวิจัย

บทความพิเศษ

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชนเพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก :
การเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์  สวัสดิ์ ตันตระรัตน์  ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ  อำนวย ทองสถิต
ชวลิต พิชาลัย  กูสกานา กูบาฮา  อดิศักดิ์ นาถกรณกุล  ภาวิณี ชัยประเสริฐ
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  และ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.