หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Biological Engineering BSBE (กลุ่มวิจัย)

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-9116

E-mail

anak.kha@kmutt.ac.th

Center for Design + Building Energy Science and Technology for Sustainability (D+BESTs) (ศูนย์วิจัย)

ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข

0-2470-8602,
0-2470-8695-9 ต่อ 313,
0-2470-8601

pattana.rak@kmutt.ac.th

Computional and Applied Science for Smart Innovation Research Cluster (CLASSIC)

รศ.ดร. ภูมิ คำเอม

0-2470-8998

poom.kum@kmutt.ac.th

Creative Social for Innovation Research Group (CSOFI) (กลุ่มวิจัย)

ดร. โชคอนันต์ บุศราคัมภากร

0-2673-9434-5

Chokeanand@hotmail.co.uk

Data and Knowledge Engineering Laboratory (D-Lab) (ห้องปฏิบัติการวิจัย)

ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม

0-2470-9892

pornchai.mon@kmutt.ac.th

EATLAB

ดร. ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์

098-998-8071

chanikarn.won@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

0-2470-8661,
0-2470-8695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Innovative Learning for Outcome-based Education (กลุ่มวิจัย)

ผศ.ดร. สกล ธีระวรัญญู

0-2470-7871

sakol.tee@kmutt.ac.th

IP Communication -IP Communication Laboratory (I-Lab)

ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา

0-2470-9847

vajirasak.van@kmutt.ac.th

Lighting Research and Innovation Centre LRIC

ผศ.ดร. จรรยาพร จุลตามระ

0-2470-7893

chanyaporn.chu@kmutt.ac.th

Mind Based Learning Group Research (กลุ่มวิจัย)

ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ

0-2470-8545

komkrit.cho@kmutt.ac.th

Sustainable Technogy, Management and Design (กลุ่มวิจัย)

ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

0-2470-9178

charoenchai.kho@kmutt.ac.th

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) (กลุ่มวิจัย)

ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

0-2470-7390,
0-2470-8645

narongrit.som@kmutt.ac.th

Theoretical and Computational Physis (TCP) Group (กลุ่มวิจัย)

ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง

0-2470-8930

sikarin.yoo@kmutt.ac.th

การออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ผศ.ดร. ปัญญา ศรีจันทร์

0-2470-8641,
0-2470-8695-9 ต่อ 300

panya.sri@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.