หน่วยวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดตั้งโครงการการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและมีความสอดประสานกัน (cohesive) ให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น มีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยวิจัยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ดังนี้

ระดับศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Lightweight Design and Manufacturing

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Agricultural Systems Biology

ผศ. ดร.ตรีนุช สายทอง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Conservation Ecology Program

Assoc. Prof. Dr. George A. Gale

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Research center on LCA for Sustainable Development

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง

ผศ. ดร.จรรยาพร สไตเลอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

ผศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

มจธ. ราชบุรี

ระดับห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Machining Laboratory

หัวหน้าหน่วยวิจัย

ผศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดม

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์

ผศ. ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรท

รศ. ดร.ดุษฎี อุตภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

Text Analysis Research Group

Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

คณะศิลปศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

งานยุทธศาสตร์วิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร : 0-2470-9685
อีเมล์ : research@kmutt.ac.th

Close Menu
X
Copyright Ⓒ 2019 by KMUTT. All rights reserved.