หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Unit)

         การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
        เพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น มจธ. จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อพัฒนาฐานองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและสังคมในอนาคต โดยให้การสนับสนุนสาขางานวิจัยใน 2 หัวข้อ ได้แก่

1. งานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum technology) ซึ่งเป็นสาขาการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางของประเทศ ทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เป็นฐานของการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป
2. งานวิจัยด้านวิทยาการประสาทและสมอง (Brain Science) ซึ่งเป็นฐานของการตอบคำถามเชิงจิตวิทยาและการเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดตั้งโครงการการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและมีความสอดประสานกัน (cohesive) ให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น มีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยวิจัยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ดังนี้

ระดับศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Lightweight Design and Manufacturing

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Agricultural Systems Biology

รศ. ดร.ตรีนุช สายทอง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Conservation Ecology Program

Assoc. Prof. Dr. George A. Gale

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Research center on LCA for Sustainable Development

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง

ผศ. ดร.จรรยาพร สไตเลอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

รศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

มจธ. ราชบุรี

ระดับห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Machining Laboratory

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ. ดร.วิบุญ ตั้งวโรดม

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์

ผศ. ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรท

รศ. ดร.ดุษฎี อุตภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

Text Analysis Research Group

Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

คณะศิลปศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

งานยุทธศาสตร์วิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร : 0-2470-9685
อีเมล์ : research@kmutt.ac.th

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.