หน่วยวิจัย

หน่วยวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Unit)

         การสร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและนวัตกรรม เป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างมีคุณค่าและมีความหมายแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อันจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
        เพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น มจธ. จึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เพื่อพัฒนาฐานองค์ความรู้ให้มีความเข้มแข็ง นำไปสู่ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและสังคมในอนาคต โดยให้การสนับสนุนสาขางานวิจัยใน 2 หัวข้อ ได้แก่

1. งานวิจัยเทคโนโลยีควอนตัม (Quantum technology) ซึ่งเป็นสาขาการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางของประเทศ ทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เป็นฐานของการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ได้ต่อไป
2. งานวิจัยด้านวิทยาการประสาทและสมอง (Brain Science) ซึ่งเป็นฐานของการตอบคำถามเชิงจิตวิทยาและการเรียนรู้ สามารถนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดตั้งโครงการการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและมีความสอดประสานกัน (cohesive) ให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น มีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยวิจัยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ดังนี้

ระดับศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Lightweight Design and Manufacturing

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ. ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Agricultural Systems Biology

รศ. ดร.ตรีนุช สายทอง

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Conservation Ecology Program

Assoc. Prof. Dr. George A. Gale

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

Research center on LCA for Sustainable Development

Prof. Dr. Shabbir H. Gheewala

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง

ผศ. ดร.จรรยาพร สไตเลอร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

รศ. ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

มจธ. ราชบุรี

ระดับห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

Advanced Machining Laboratory

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ. ดร.วิบุญ แซ่ตั้ง

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยวัสดุเพอรอฟสไกท์

ผศ. ดร.นพพร รุจิสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรท

รศ. ดร.ดุษฎี อุตภาพ

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

Text Analysis Research Group

Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd

คณะศิลปศาสตร์

สำหรับปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยวิจัยได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ดังนี้

ระดับศูนย์เชี่ยวชาญ

หน่วยวิจัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเอนไซม์

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ.ดร.กนก รัตนะกนกชัย

สังกัดหน่วยวิจัย

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ

ศ.ดร.ภูมิ คำเอม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ระดับศูนย์วิจัย

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง

สังกัดหน่วยวิจัย

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย

รศ.บุษยา บุนนาค

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Big Data Experience Center

ผศ.ดร.พร พันธุ์จงหาญ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Hospital Automation Research Center

ผศ.ดร.สุภชัย วงศ์บุณย์ยง

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ศูนย์วิจัยเฉพาะทางการขึ้นรูปโลหะและออกแบบวัสดุ

รศ.ดิลก ศรีประไพ

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE)

รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยอาคารอัจฉริยะและยั่งยืน

ผศ. ดร.พัฒนะ รักความสุช

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

Innovative Cognitive Computing Center (IC2)

Assoc. Prof. Dr.Jonathan H. Chan

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับห้องปฏิบัติการและกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัย

กลุ่มวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อชุมชน และเศรษฐกิจหมุนเวียน

หัวหน้าหน่วยวิจัย

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

สังกัดหน่วยวิจัย

คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไขมัน

รศ.ดร.กรณ์กนก อายุสุข

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

มจธ. ราชบุรี

กลุ่มวิจัย Sustainable Polymer & Innovation Composite Materials

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมมนุษยปัจจัย

รศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

งานยุทธศาสตร์วิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร : 0-2470-9685
อีเมล์ : research@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.