การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL)

            ร่วมพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชน ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของท่านในสถานที่ทำงานจริง โดยนักศึกษาและบุคลากรของท่านจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสื่อสาร ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างเป็นระบบ

            ปัจจุบันหลากหลายหลักสูตรในมหาวิทยาลัย พร้อมสำหรับการส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตของ มจธ.

เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

รายงานประจำปี (Annual Report)
รายงานประจำปี 2564

ติดต่อสอบถาม

ส่วนงานบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (ส่วนงาน WiL) สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-8391
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: wil.office@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.