หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL)

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-8309-10 ต่อ 4148

E-mail

suneerat.pip@kmutt.ac.th

Advanced Greenhouse Gas and Aerosol Research Laboratory (AGAR)

รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร

0-2470-8309-10 ต่อ 4133,
0-2470-8655, 0-2470-8695-9 ต่อ 411,
0-2470-8309-10 ต่อ 4

sirintornthep.tow@kmutt.ac.th

Advanced Research in the design of thermal equipment

ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ

0-2470-9115

somchai.won@kmutt.ac.th

Aerosol from biomass burning to the atmosphere – Emission Inventory and Projection (ABBA-EIP)

ดร. สาวิตรี การีเวทย์

0-2470-8309-10 ต่อ 4134

savitri.gar@kmutt.ac.th

Algal Biotechnology (ห้องปฏิบัติการและโครงการจัดตั้งระบบ (ชุด) โรงงานต้นแบบในการผลิตสาหร่ายแบบกลางแจ้ง)(ร่วมกับสรบ.)

รศ. บุษยา บุนนาค,
ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล

0-2470-7355,
0-2470-9726,
0-2470-7481

boosya.bun@kmutt.ac.th, marasri.rue@kmutt.ac.th

Aquaculture Engineering Labboratory (ACE)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์

0-2470-9007

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Biotechnology research for energy and biactive compound

ผศ.ดร. สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ

0-2470-8938

sukon.tan@kmutt.ac.th

Building Energy Science and Technology Research Laboratory (BEST)

ศ.ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์

0-2470-8309-10 ต่อ 4128

surapong@jgsee.kmutt.ac.th

Center for Design + Building Energy Science and Technology for Sustainability (D+BESTs)

ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข

0-2470-8602,
0-2470-8695-9 ต่อ 313,
0-2470-8601

pattana.rak@kmutt.ac.th

Center for Mechanics, Material and Infrastructures

ศ.ดร. สมชาย ชูชีพสกุล

0-2470-8003,
0-2470-9146

somchai.chu@kmutt.ac.th

CES SOLAR CELLS TESTING CENTER (CSSC)

ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

0-2470-7447,
0-2470-7445,
0-2470-8626

dhirayut.che@kmutt.ac.th

Chemistry for Green Society and Healthy Living (ChGSH)

รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม

0-2470-8843,
0-2470-8852

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

Combustion Technology (CBT)

รศ.ดร. สุวิทย์ เตีย

0-2470-7350

suvit.tia@kmutt.ac.th

Computation and Application in Fluid and Energy Laboratory ( CAFE )

รศ.ดร. ณัฎฐ์ กาศยปนันท์

0-2470-8695-9

nat.kas@kmutt.ac.th

Conservation Ecology Group (CEG)

ดร. จอร์จ เกล

Drying Technology Research Laboratory

ศ.ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

0-2470-8624, 0-2470-8695-9 ต่อ 111

somchart.sop@kmutt.ac.th

Earth Systems Science, ESS

รศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร

0-2470-8309-10 ต่อ 4133,
0-2470-8655,
0-2470-8695-9 ต่อ 411,
0-2470-8309-10 ต่อ 4

sirintornthep.tow@kmutt.ac.th

Eco Thermal Research Unit (ECO-TRU)

ผศ.ดร. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

0-2470-8661,
0-2470-8695-9 ต่อ 511

jirawan.tia@kmutt.ac.th

Electric Power Engineering Research Unit

ผศ.ดร. มงคล กงค์หิรัญ

0-2470-9042

mongkol.kon@kmutt.ac.th

Energy and Environmental Policy Laboratory (EEPL)

ดร. จำนง สรพิพัฒน์

0-2470-8309-10 ต่อ 4105

chumnong.sor@kmutt.ac.th

Energy Conservation Laboratory (EnConLab)

รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน

0-2470-8631

apichit.the@kmutt.ac.th

Energy In Agriculture Laboratory

รศ.ดร. ศิริชัย เทพา

0-2470-8626,
0-2470-8695-9 ต่อ 113

sirichai.the@kmutt.ac.th

Enzyme Technology Laboratory: Excellence Center for Environmental and Energy Technology)

รศ.ดร. กนก รัตนกนกชัย

0-2470-7755

khanok.rat@kmutt.ac.th

Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste)-(WUM)

ดร. อรรณพ นพรัตน์

0-2470-7519

annop.nop@kmutt.ac.th

Formula Student Electric Vehicle Class

รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา

0-2470-9337

surachate.chu@kmutt.ac.th

Fuel Cells and Hydrogen Research and Engineering Center

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงษ์

0-2470-9234 ต่อ 404

apichai.the@kmutt.ac.th

Geotechnical Engineering Laboratory

รศ.ดร. วรัช ก้องกิจกุล

0-2470-9304

warat.kon@kmutt.ac.th

Integrative Biorefinery Reseach Unit

ศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์

0-2470-8309-10 ต่อ 4146

navadol.lao@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO)

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท

0-2470-9720

pariwate.var@kmutt.ac.th

KMUTT’S WELDING RESEARCH AND CONSULTING CENTER

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์

0-2470-9679

bovornchok.poo@kmutt.ac.th

Life Cycle Sustainability Assessment Laboratory (LCSAL)

ศ.ดร. Shabbir H. Gheewala

0-2470-8309

shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th

Lighting Research and Innovation Centre LRIC

ผศ.ดร. จรรยาพร จุลตามระ

0-2470-7893

chanyaporn.chu@kmutt.ac.th

Membrane Innovation, Engineering, Science and Technology (MemNova)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์

0-2470-9007

piyabutr.wan@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Occupation Health in Welding and Management

ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น

0-2470-9678

isaratat.phu@kmutt.ac.th

Polymeric Material,Composites and Functional Membrane research group (PolyCAM)

รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม

0-2470-8843,
0-2470-8852

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

Remediation laboratory (RMT)

อาจารย์ ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

0-2470-7535

paitip.thi@kmutt.ac.th

Renewable Energy Research Center

ดร. จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร

0-2470-7757

jirasak.kon@kmutt.ac.th

Research Unit : Gene Technology Laboratory

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

0-2470-7764

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Smart Materials and Advanced Manufacturing Research Team for Biomedical

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Sustainable Technogy, Management and Design

ผศ.ดร. เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

0-2470-9178

charoenchai.kho@kmutt.ac.th

Sustainable Waste Treatment and Utilization (SWaT)

ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

0-2470-9360

prapat.pon@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics (SBI)

รศ.ดร. อัศวิน มีชัย

0-2470-9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Waste Treatment and Utilization Group

รศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร

0-2470-8695-9 ต่อ 401,
0-2470-8654

siriluk.chi@kmutt.ac.th

Waste Utilization and Management (ร่วมกับสรบ.)

รศ.ดร. ภาวิณี ชัยประเสริฐ

0-2470-7525

pawinee.cha@kmutt.ac.th

Waste Utilization in Environmental works and Material Engineering

รศ.ดร. สุวิมล อัศวพิศิษฐ

0-2470-8652,
0-2470-8695-9 ต่อ 416

suwimol.asa@kmutt.ac.th

Water resources engineering & management research center, (WAREE)

ศ.ดร. ชัยยุทธ ชินณราศรี

0-2470-9136-7

chaiyuth.chi@kmutt.ac.th

ด้านพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อมโลก

ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข

0-2470-8602,
0-2470-8695-9 ต่อ 313, 0-2470-8601

pattana.rak@kmutt.ac.th

• นาโนเทค – มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE)
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (PENTEC)
• Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE)
• Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

0-2470-8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.