วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม-กันยายน

บทความวิจัย

อิทธิพลของกำลังรับแรงอัดและตำแหน่งการเทต่อกำลัง
รับแรงดัดของมอร์ตาร์อัดแน่นด้วยตัวเองเสริมเส้นใยพอลิโพรไพลีน

ทศวัฒน์ ดวงวิไลลักษณ์ บุราฉัตร กิตติกรจรัส สหฤทัย กิจจานุรักษ์
ธีริศรา อินทร์ชู และ อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

การวิเคราะห์ระดับความแห้งแล้งด้วยดัชนี Standardized
Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) :
กรณีศึกษาพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พลเพชร สมานมิตร จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์ เกศวรา สิทธิโชค
ศศิวิมล ขาวโกมล และ ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

อิทธิพลของการใช้เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ประเภทต่าง ๆ
ต่อสมบัติของถ่านข้อไม้ไผ่เป๊าะ (Dendrocalamus giganteus)

ธิติ วานิชดิลกรัตน์ อิสรีย์ ฮาวปินใจ ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
และ จิราภา วานิชดิลกรัตน์

แก้ไขบทความ

องค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหย
และสารสกัดหยาบผักเบี้ยทะเล


ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อรทัย โกกิลกนิษฐ อรพรรณ เสลามาศกุล
ณัติฐพล ไข่แสงศรี อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 หน้า 441-456

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.