งานทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี (IPTTO)

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานทรัพย์สินทางปัญญา มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สังคมและสาธารณะ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่พันธมิตรทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และสังคม ผ่านการดำเนินงานและการให้บริการใน 4 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management Service)

บริการให้คำปรึกษาและประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกระบวนการได้รับความคุ้มครอง

หมวดที่ 2 การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี (Technology Licensing Service)

บริการครบวงจรในกระบวนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา เจรจาต่อรอง และจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีแก่บุคลากร มจธ. และพันธมิตร การติดตามดูแลโครงการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนงานอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยให้พร้อมใช้ในระดับอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อไป

หมวดที่ 3 การส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Technology commercialization)

โดยการสร้างระบบส่งเสริม Technology commercialization และพัฒนาระบบนิเวศและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ

หมวดที่ 4 การให้บริการอื่น ๆ

การให้บริการในด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดหาเครื่องมือสำหรับการสร้างและใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา การให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ การให้คำปรึกษาและบริการ การบริหารจัดการสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP Law) และผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Business Law) การเจรจาต่อรองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการวิจัยประเภท ต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ  (LX) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9626, 0-2470-9663
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.