งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Office : TTO)

งานถ่ายทอดเทคโนโลยีมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่พันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคการบริการ ตลอดจนชุมชน โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Management Service) และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยี (Technology Licensing Service)

ติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทร. 0-2470-9626, 0-2470-9663
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: tto@kmutt.ac.th
เว็บไซต์: http://tto.kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.