วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน

เล่มปีที่ 44 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย. 64)

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับจุลภาคและสมบัติเชิงกล
ของไม้บางชนิด

กาญจนาพร หว่านพืช พรพิมล วชิรนิมิต วรทัศน์ นิราศระทม
สิริกัญญา กำปั่นทอง นันทน์ นามมหาจักร อรพรรณ จิรยุทธนศักดิ์
ฐรัตน์ เก่งกล้า มณิศรา พิริยวิรุตม์ พิจารณ์ จรเสนาะ สราวุธ ชื่นค้า
และ สุทัศน์ รัตนพันธ์

อัตราส่วนผสมที่มีผลกระทบต่อสมบัติการไหล ความหนืด และ
แรงเสียดทานภายในของมอร์ตาร์ไหลได้

ธนพล ญาณวีรศักดิ์ บุราฉัตร กิตติกรจรัส เพ็ญนภา ภาควัตร
ฐิติพงศ์ ปล้องพันธุ์ และ อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มและการค้นหาโมดูลการทำงานของยีน
จากข้อมูลการแสดงออกของยีนในรากมันสำปะหลัง

พรทิพย์ เดชพิชัย ฟารีดา พึ่งเพียร สิริลักษณ์ สิทธิพูนปราชญา
ชื่นชม ศาลิคุปต ตรีนุช สายทอง และ เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.