ความเชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการ

1. BIG DATA IN TOURISM 2. BIG DATA IN RECIDIVISM 3. BIG DATA IN HEALTHCARE

ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม   

3. นวัตกรรมพร้อมใช้งาน จำนวน 10 ชิ้นงาน

ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (ICT)

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.