วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

บทความวิจัย

การประยุกต์ใช้วิธีพื้นผิวตอบสนองในการวิเคราะห์ทางสถิติ
สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานยางพารา
ด้วยกระบวนการโอโซเนชัน

รัชชานนท์ ยงพัสกรกุล, สุพัฒน์พงษ์ มัตราช, กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา,
สมภพ สนองราษฎร์, เทียมมะณีย์ รัตนวีระพันธ์ และ วิภาดา เดชะปัญญา

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.