หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Animal Cell Culture Technology Research Group

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

ผศ.ดร. เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-7498

E-mail

phenjun.mek@kmutt.ac.th

Applied Science and Engineering for Social Solution (ASESS)

ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์

0-2470-8961

kheamrutai.tha@kmutt.ac.th

Biological Engineering BSBE

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Center for Mechanics, Material and Infrastructures

ศ.ดร สมชาย ชูชีพสกุล

0-2470-8003,
0-2470-9146

somchai.chu@kmutt.ac.th

Chemistry for Green Society and Healthy Living (ChGSH) Cluster

รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม

0-2470-8843,
0-2470-8852

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

Child’s Lane: Creative Incubation Laboratory

อาจารย์ วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์

wisit.sup@kmutt.ac.th

Commercial Scale Manufacture of Cell Products for Cell-Based Therapy

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต

0-2470-9222-34 ต่อ 205

kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

Data and Knowledge Engineering Laboratory (D-Lab)

ผศ.ดร. พรชัย มงคลนาม

0-2470-9892

pornchai.mon@kmutt.ac.th

Electric Power Engineering Research Unit

ผศ.ดร. มงคล กงค์หิรัญ

0-2470-9042

mongkol.kon@kmutt.ac.th

Food Safety and Food Security Research Group (2FS)

รศ.ดร. วรพจน์ สุนทรสุข

0-2470-8890

worapot.sun@kmutt.ac.th

IP Communication -IP Communication Laboratory (I-Lab)

ผศ.ดร. วชิรศักดิ์ วานิชชา

0-2470-9847

vajirasak.van@kmutt.ac.th

KMUTT Geospatial Engineering and InnOvation Center (KGEO)

ดร. ปริเวท วรรณโกวิท

0-2470-9720

patiyuth.pra@kmutt.ac.th

KMUTT-Internet of things

รศ.ดร. ราชวดี ศิลาพันธุ์

0-2470-9062

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

Lighting Research and Innovation Centre LRIC

ผศ.ดร. จรรยาพร จุลตามระ

0-2470-7893

chanyaporn.chu@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Occupation Health in Welding and Management

ผศ.ดร. อิศรทัต พึ่งอ้น

0-2470-9678

isaratat.phu@kmutt.ac.th

Remediation laboratory (RMT)

รศ.ดร. ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ

0-2470-7535

paitip.thi@kmutt.ac.th

Requirement Engineering Laboratory (R-Lab)

ดร. วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์

0-2470-9898

vithida.cho@kmutt.ac.th

Research Unit : Gene Technology Laboratory

ผศ.ดร. นิษก์นิภา สุนทรกุล

0-2470-7764

nitnipa.soo@kmutt.ac.th

Sensor Technology Laboratory (SST)

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Smart Materials and Advanced Manufacturing Research Team for Biomedical

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics (SBI)

รศ.ดร. อัศวิน มีชัย

0-2470-9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering Laboratory (SSF)

ผศ.ดร. อนันต์ ทองทา

0-2470-7564

anan.ton@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน

0-2470-9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics (SBI)

รศ.ดร. อัศวิน มีชัย

0-2470-9222-34 ต่อ 405

asawin.mee@kmutt.ac.th

Systems Biology and Bioinformatics
(ร่วมกับสรบ.)*

ผศ.ดร. มารศรี เรืองจิตชัชวาล

0-2470-7481

marasri.rue@kmutt.ac.th

Waste Treatment and Utilization Group

ผศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร

0-2470-8695-9 ต่อ 401, 0-2470-8654

siriluk.chi@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.