หน่วยงานให้บริการด้านการวิจัย

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ประเภทงานวิจัย

ชื่อกลุ่มวิจัย

Advanced Fuel Processing Research Laboratory (AFPL)

หัวหน้ากลุ่มวิจัย

รศ.ดร. สุนีรัตน์ ฟูกุดะ

เบอร์โทรศัพท์

0-2470-8309-10 ต่อ 4148

E-mail

suneerat.pip@kmutt.ac.th

Advanced Machining and Forming Technology

รศ.ดร. สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

0-2470-9211

surasak.sur@kmutt.ac.th

Applied Science and Engineering for Social Solution (ASESS)

ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์

0-2470-8961

kheamrutai.tha@kmutt.ac.th

Building Energy Science and Technology Research Laboratory
(BEST)

ศ.ดร. สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์

0-2470-8309-10 ต่อ 4128

surapong@jgsee.kmutt.ac.th

Center for Mechanics,
Material and Infrastructures

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

0-2470-8003,
0-2470-9146

somchai.chu@kmutt.ac.th

Chemistry for Green Society and Healthy Living
(ChGSH) Cluster

รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม

0-2470-8843,
0-2470-8852

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

Electric Power Engineering Research Unit
(กลุ่มวิจัย)

ผศ.ดร. มงคล กงค์หิรัญ

0-2470-9042

mongkol.kon@kmutt.ac.th

Energy Conservation Laboratory
(EnConLab)

รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน

0-2470-8631

apichit.the@kmutt.ac.th

Formula Student Electric Vehicle Class

รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา

0-2470-9337

surachate.chu@kmutt.ac.th

Geotechnical Engineering Laboratory

รศ.ดร. วรัช ก้องกิจกุล

0-2470-9304

warat.kon@kmutt.ac.th

KMUTT-Internet of things

รศ.ดร. ราชวดี ศิลาพันธุ์

0-2470-9062

rardchawadee.sil@kmutt.ac.th

KMUTT’S WELDING RESEARCH AND CONSULTING CENTER

รศ.ดร. บวรโชค ผู้พัฒน์

0-2470-9679

bovornchok.poo@kmutt.ac.th

Light Alloy Research Group (LARG)

รศ.ดร. เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร

0-2470-9188,
0-2470-8006

chaowalit.lim@kmutt.ac.th

Luminescence and Scintillation Materials

รศ.ดร. วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล

0-2470-8944,
0-2470-8911

weerapong.che@kmutt.ac.th

Materials Applications and Technology Research Group

ผศ.ดร. นุชธนา พูลทอง

0-2470-8644

nuchthana.poo@kmutt.ac.th

Micro-Fabrication and Advanced Machining Research Group

ผศ.ดร. ไชยา ดำคำ

0-2470-9182

chaiya.dum@kmutt.ac.th

Nano@KMUTT

รศ.ดร. วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย

0-2470-7474

werasak.sur@kmutt.ac.th

Polymer Processing and Flow (P-PROF) Research Group

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

0-2470-7390,
0-2470-8645

narongrit.som@kmutt.ac.th

Polymeric Material,Composites and Functional Membrane research group (PolyCAM)

รศ.ดร. เพลินพิศ บูชาธรรม

0-2470-8843,
0-2470-8852

ploenpit.boo@kmutt.ac.th

Research and Development laboratory of precious and novel alloys

ผศ.ดร. สิริพร โรจนนันต์

0-2470-8638

siriporn.roj@kmutt.ac.th

Research Center for Advanced Metal Processing

ดร. ศุภฤกษ์ บุญเทียร

0-2470-9188

supparerk.boo@kmutt.ac.th

Research group on metal forming technology

ผศ.ดร. วิทูร อุทัยแสงสุข

0-2470-9274

vitoon.uth@kmutt.ac.th

Smart Materials and Advanced Manufacturing Research Team for Biomedical

ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ

0-2470-9116

anak.kha@kmutt.ac.th

Surface Engineering Laboratory

นาย ไรอัน แม็คควิสตัน

0-2470-9357

ryan.mcc@kmutt.ac.th

Waste Utilization in Environmental works and Material Engineering

รศ.ดร. สุวิมล อัศวพิศิษฐ

0-2470-8652,
0-2470-8695-9 ต่อ 416

suwimol.asa@kmutt.ac.th

ทดสอบสมบัติทางแสงและความร้อนของวัสดุ

ผศ.ดร. พัฒนะ รักความสุข

0-2470-8602,
0-2470-8695-9 ต่อ 313,
024708601

pattana.rak@kmutt.ac.th

• นาโนเทค – มจธ. ด้านวัสดุนาโนไฮบริดสำหรับพลังงานทางเลือก (HyNAE)
• กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (PENTEC)
• Nanotec–KMUTT Center of Excellence on Hybrid Nanomaterials for Alternative Energy (HyNAE)
• Polymers for Energy, Environment and Technology Research Group (PENTEC)

รศ.ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

0-2470-8695-9 ต่อ 316

jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

เทคโนโลยีวัสดุเชิงคำนวณ

รศ.ดร. ภูริต ธนะกิจเกษม

0-2470-8659

thaweepat.bur@kmutt.ac.th

วิจัยแมชีนวิชัน

รศ.ดร. ปกรณ์ แก้วตระกูลพงษ์

0-2470-9315

pakorn.kae@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.