วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน

บทความวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สมีเทนจากหญ้าเนเปียร์และ
หญ้าเนเปียร์หมัก โดยการปรับสภาพด้วยน้ำร้อน

นันทิยาพร ทินรุ่ง รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์ นวดล เหล่าศิริพจน์
ศุภณัฐ วรงค์ชยกุล และ วรินธร สงคศิริ

ผลของมอลโตเดกซ์ทรินและอุณหภูมิขาเข้าต่อคุณภาพของ
มังคุดผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย

มินตรา นักธรรม ปิติพร ฤทธิเรืองเดช อริสรา หิริโอตัปปะ และ
พัชรนันท์ สุขแสงพนมรุ้ง

บทความคัดเลือกจากการประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัย
สาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (ThaiTIMA 2015)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีชุดตรวจสอบดิน

ฉายนภา สมบูรณ์ ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี และ นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.