หน่วยพัฒนาและบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

LEB2: An all-in-one Outcome-based Education Tool

นักวิจัย

ดร. กลางใจ สิทธิถาวร

สังกัดฝ่าย

วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.