หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก

นักวิจัย

รศ.ดร. บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์

สังกัดฝ่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถานภาพสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ เลขที่

ความร่วมมือที่เสาะหา

เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ

ข้อมูลติดต่อสอบถาม

งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9626 e-mail: tto@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.