เอกสารดาวน์โหลด – Downloads

แหล่งทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

1) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (วจ.1)

การสมัคร

ผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3)

การสมัคร

ผู้ประสงค์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

3) ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ

การสมัคร

 ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

ทุนที่สนับสนุนด้านบุคลากร

1) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)

2) โครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)
และ โครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)

3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant)

การสมัคร

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ ระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (งบประมาณแผ่นดิน) งบสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
 • ข้อเสนอโครงการ PDF, DOCX

  แบบรายงานความก้าวหน้า PDF, DOC

  แบบรายงานฉบับสมบูรณ์ PDF, DOC

  กิตติกรรมประกาศ PDF, DOC

  บทสรุปผู้บริหาร PDF, DOC

  กรณีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น หัวหน้าโครงการ, สัดส่วนทีมวิจัย, งบประมาณ, ครุภัณฑ์ เป็นต้น ขอให้ดำเนินการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในประเทศ

ทุนนักศึกษา

ทรัพย์สินทางปัญญา

การขอรับทรัพย์สินทางปัญญา

ความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับพันธมิตร

รายนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมจธ.กับพันธมิตร
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) WiL-KMUTT
รายงานประจำปี 2564 WiL-KMUTT

เอกสารประชาสัมพันธ์

ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์ / ตัวอย่าง MOU หรือสัญญาต่างๆ

โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง
โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ตัวอย่าง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย

ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9688
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: research@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.