เอกสารดาวน์โหลด – Downloads

แหล่งทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนงานวิจัย

1) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (วจ.1)

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3)

3) โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ทุนที่สนับสนุนด้านบุคลากร

1) ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship)

แบบฟอร์มโครงการ

2) โครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor)
และ โครงการทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor)

3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant)

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายในประเทศ

ทุนนักศึกษา

ทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มโครงการ

ความร่วมมือระหว่าง มจธ. กับพันธมิตร

รายนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมจธ.กับพันธมิตร
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) WiL-KMUTT
รายงานประจำปี 2564 WiL-KMUTT

เอกสารประชาสัมพันธ์

ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์

โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง
โครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการนานาชาติ

ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9688
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: research@kmutt.ac.th

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.