ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ปฎิทินทุนวิจัยภายใน มจธ.

ปฎิทินทุนวิจัยภายนอก

ปฎิทินกิจกรรม

Apr
21
บรรยายภายใต้เรื่องยางพาราและวัสดุ ในหัวข้อ นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต และ นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.30 - 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 1. หัวข้อ: นวัตกรรมยางเพื่ออนาคต โดย ผศ. ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี (มอ.) 2. หัวข้อ: นวัตกรรมยางพาราไร้ขอบเขต โดย ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี (มจธ.)
ลงทะเบียน

บริการแนะนำ

management-1

ระบบครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย

X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.