TechnoMart 2021

น้ำปลาเกลือต่ำ

น้ำปลาเกลือต่ำ

บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีชุดบำบัดอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

บอร์ดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีชุดบำบัดอากาศสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

แพลตฟอร์มต้นแบบการผลิตไฟโคไซยานินเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรสาหร่าย   สไปรูลิน่า

แพลตฟอร์มต้นแบบการผลิตไฟโคไซยานินเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรสาหร่ายสไปรูลิน่า

โครงรองรับสำหรับกายภาพบำบัด (เก้าอี้น้องยิ้ม)

โครงรองรับสำหรับกายภาพบำบัด(เก้าอี้น้องยิ้ม)

CARVER หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ขนส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์

CARVER หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ขนส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์

แอปพลิเคชันด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี AR มาบำบัดอาการออฟฟิศ      ซินโดรมและปวดศรีษะด้วยการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก

แอปพลิเคชันด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี AR มาบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมและปวดศรีษะด้วยการแพทย์แผนไทยแบบราชสำนัก

การบำบัดโดยโปรแกรมอัตโนมัติด้วย      ดัมเบลอัจฉริยะ สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม์

การบำบัดโดยโปรแกรมอัตโนมัติด้วยดัมเบลอัจฉริยะ สำหรับผู้ที่มีภาวะเสี่ยงออฟฟิศซินโดรม์

การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการหั่นฝอย    หัวไชเท้าเพื่อแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ไชโป้วหวานแบบฝอย

การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการหั่นฝอยหัวไชเท้าเพื่อแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ไชโป้วหวานแบบฝอย
ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.