งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลการวิจัย – Research Ethics and Compliance

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการดำเนินการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณและมาตรฐานการวิจัย (Research Ethics and Compliance) ที่เป็นสากล และหลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัยที่เป็นสากล และสอดคล้องกับข้อกำหนดของแหล่งทุนวิจัย และวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://ethics.kmutt.ac.th/

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human research ethics)

ดำเนินการโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. (KMUTT ‘s Institutional Review Board, KMUTT – IRB) เพื่อสร้างความตระหนักในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรมในการดำเนินการวิจัย การคุ้มครองสิทธิความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่ออาสาสมัคร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ethics.kmutt.ac.th/IRB/

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ (Animal research ethics)

ดำเนินการโดยคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (IACUC) เพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Animal care and use) ตามแนวทางปฏิบัติฯ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ethics.kmutt.ac.th/iacuc/

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)

ดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. (KMUTT’s Institutional Biosafety Committee, KMUTT-IBC) เพื่อกำกับดูแล ควบคุม และจัดการความเสี่ยงอันอาจเกิดขี้นในการวิจัยและพัฒนาการเคลื่อนย้าย การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically modified organisms – GMOs) เชื้อก่อโรค พืช และสัตว์ ตามหลักปฏิบัติและสภาพควบคุม เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ethics.kmutt.ac.th/IBC/

Research Integrity (RI)

ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมการวิจัย ดำเนินการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมในการทำวิจัย รวมถึงการรายงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อรักษาไว้ซี่งมาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คู่มือ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัย

คู่มืออื่นๆ

          คู่มือการใช้งาน CITI Program

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ethics.kmutt.ac.th/riservice/

ติดต่อสอบถาม

งานจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร. 0-2470-9623
โทรสาร. 0-2872-9083
อีเมล์: ethics@mail.kmutt.ac.th
เว็บไซต์ : https://ethics.kmutt.ac.th/

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.