ปีที่ 31   ฉบับที่ 1                    มกราคม - มีนาคม 2551

   
บทความวิจัย

. การสังเกตและตีความวัฒนธรรมในสื่อโฆษณา
ภาษาอังกฤษ

จรัสดาว อินทรทัศน์
. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจง
ทวินาม โดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตัวประมาณ
ภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและตัวประมาณเบส์

วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
. ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อเป็นสื่อในการเรียน

พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล
. การประยุกต์ใช้วิธีการสนับสนุนด้านการเงิน
จากรัฐบาลโดยวิธี Real Options ของโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2

สุวัฒน์ ชิตามระ   และ   กาญจนา คำชู
. ขั้นเริ่มต้นของการเรียนรู้ด้วยตนเอง กรณีศึกษา
จากการประเมินตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พนิตพิมพ์ โศจิศิริกุล   และ   จรัสดาว อินทรทัศน์
. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอน
ทดลองการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ภายนอกของ PIC ไมโครคอนโทรลเลอร์

สุมาลี จันทร์ชลอ   และ   สุชิน ชินสีห์
. การวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ของอิเล็กโทรด
ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

สาริณี อุ่ยตระกูล   มานะ ศรียุทธศักดิ์   สุมิตรา จรสโรจน์กุล
และ  โตชิฮิเดะ กากิโซโน
. ผลของผงฝุ่นทรายไส้แบบกลุ่ม Green Sand
and Molding Waste (GSW) จากการหล่อ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่อคุณสมบัติเชิงกลของ
คอนกรีต

ณรงค์ศักดิ์ มากุล   และ  บุรฉัตร ฉัตรวีระ
. ความสัมพันธ์ของมุมเอียงเทเปอร์
และผิวงานตัดในกระบวนการตัดเฉือน
ด้วยสเตปเทเปอร์พั๊นช์ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ   สิริพร โรจนนันต์
และ   ประวิตร ปรมาภูติ
. คุณสมบัติพื้นฐานของ Reactive Powder
Concrete

บุรฉัตร ฉัตรวีระ  ธวัชชัย คงศักดิ์ตระกูล
และ   ณรงค์ศักดิ์ มากุล
. การทำนายค่าเวลาคงค้างของกรดไขมัน
เมทิลเอสเทอร์และสารนอร์มัลอัลเคน
ด้วยแก๊สโครมาโตกราฟีที่สภาวะอุณหภูมิคงที่
ที่ใช้คอลัมน์แคพิลลารีสองชนิดซึ่งต่อกัน
ในลักษณะอนุกรม

กรุณา เกษร์สุวรรณ  กรณ์กนก อายุสุข   และ   คณิต กฤษณังกูร
. การทำแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม
รหัสเปิด

ธงชัย โพธิ์ทอง   และ   ธีระ ลาภิศชยางกูล
. การทำนายค่าเวลาคงค้างของสารใน
โครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
แบบรีเวอร์สเฟส

ภัทราภรณ์ แก้วกูล   และ   คณิต กฤษณังกูร
. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบ
พหูคูณแบบปิดสำหรับค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้
โครงสร้างของสหสัมพันธ์แบบไม่เท่ากัน

หทัยรัตน์ วงศ์ชัยสุวัฒน์   และ   กมล บุษบา