กิจกรรม U&I EXPERIENCE SHARING เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ FUTURE HEALTH INNOVATION นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

กิจกรรม U&I EXPERIENCE SHARING เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ FUTURE HEALTH INNOVATION นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:23 September 2022
  • Post category:News

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรม U&I Experience Sharing เปิดประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Future Health Innovations นวัตกรรมสุขภาพแห่งอนาคต ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. เพื่อสร้าง Mindset ให้อาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้เห็นมุมมองความคาดหวังที่แท้จริง รวมไปถึงรับทราบทิศทางความต้องการเทคโนโลยีจากทางภาคอุตสาหกรรม/ผู้ใช้เทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์จริงในอนาคต โดยมี ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ในกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดบรรยายและเสวนา โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ (1) รศ. ดร.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2) นพ.พงศ์ปณต ศรศักรินทร์ อาจารย์แพทย์จากกองศัลยกรรมกระดูก รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และ (3) คุณนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจ และเพิ่มพูนการเรียนรู้เครือรพ.พญาไท และเครือรพ.เปาโล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบถึงแนวทางการสร้างนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่ต้องการในวงการทางการแพทย์ ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างผลกระทบสูงต่อสังคมได้ โดยมี รศ. ดร.ขวัญชนก พสุวัต อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในกิจกรรมดังกล่าว

อีกทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มจธ. ที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม บุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมหารือแนวทางการวิจัยร่วมกับ อาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 ท่าน

 

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.