ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายและฝึกอบรมด้านการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายและฝึกอบรมด้านการส่งเสริมงานทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) จะจัดการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มจธ. จำนวน 3 โครงการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ดังต่อไปนี้

1. โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การร่างคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สาขาเคมี โดยคุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย

1.1 ภาคทฤษฎี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. รับไม่จำกัดจำนวนตามที่ระบบ ZOOM รับได้
1.2 ภาคปฏิบัติ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. รับไม่เกิน 20 คน ที่ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและมีการประดิษฐ์ที่จะใช้สำหรับยกร่างเขียนคำขอในสาขาเคมี

2. โครงการจัดบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30-11.30 น. โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการ และคุณนิรดา วีระโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างระบบหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) รับไม่จำกัดจำนวนตามที่ระบบ ZOOM รับได้

3. โครงการจัดการบรรยายเรื่อง เล่าสู่กันฟัง : ประสบการณ์จากการบ่มเพาะธุรกิจบนฐานองค์ความรู้ วิจัย เทคโนโลยี
วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30–15.30 น. โดย คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ. รับไม่จำกัดจำนวนตามที่ระบบ ZOOM รับได้

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนสมัครเข้าฟังบรรยายและฝึกอบรมตามลิงก์หรือ QR Code ที่กำหนดของแต่ละโครงการก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิน ทองอินทร์ งานทรัพย์สินทางปัญญา โทร 0-2470-9663 อีเมล์ ip@kmutt.ac.th

คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการ และคุณนิรดา วีระโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างระบบหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ.

ติดต่อ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรCresta Social Messenger
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.