เรียนเชิญเข้าร่วมบรรยาย และ workshop ในหัวข้อ การติดตามผลลัพธ์ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Assessment)

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย และ workshop หัวข้อ "การติดตามผลลัพธ์ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Assessment)" วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์ คุณอลิศรา นาคสกุล นักวิเคราะห์อาวุโส…

Continue Reading เรียนเชิญเข้าร่วมบรรยาย และ workshop ในหัวข้อ การติดตามผลลัพธ์ผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Assessment)

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2024 [deadline October 27th]

The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2024. The major fields of research supported are Materials Sciences, Life Sciences, Information Sciences, Environment, Energy, Social Science and Architecture…

Continue Reading The Asahi glass foundation and KMUTT call for research proposal 2024 [deadline October 27th]

โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 28 ก.ย.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายและใช้งานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กฟผ. เพื่อตอบเป้าหมายของประเทศสู่ Net Zero Emission ซึ่งประกอบด้วย 3 กรอบการวิจัย ได้แก่ 1. เทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen Technology) 2. การลดคาร์บอนและความเป็นกลางทางคาร์บอน (CO2 Reduction and Carbon Neutrality) 3.…

Continue Reading โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – วช. ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 28 ก.ย.]

ประกาศรับสมัคร ทุนรุกขพิทยพัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [ปิด 15 ต.ค.]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Forschungszentrum Jülich โดย Institute of Bio – and Geosciences Plant Sciences (IBG-2) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้มีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยในสาขา Plant Phenotyping and Sustainable Bioeconomy จึงได้ดำเนินการให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับพระราชทานชื่อ “ทุนรุกขพิทยพัฒน์” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครทุนรุกขพิทยพัฒน์ระดับมหาบัณฑิต จำนวน…

Continue Reading ประกาศรับสมัคร ทุนรุกขพิทยพัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 [ปิด 15 ต.ค.]

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 18 ก.ย.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศ เพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้นกลับมาพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น สวนพ. ขอให้ผู้ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนสนับสนุน 2. สมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยดำเนินการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันที่ 18 กันยายน 2566…

Continue Reading เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 18 ก.ย.]

สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 5 ก.ย.]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Selected Topics) กลุ่มเรื่อง ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นวิจัยดังนี้ 1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตยางพารา 2. การวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตและผู้บริโภค 3. การสอบกลับได้ (Traceability) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดของผลผลิตยางและผลิตภัณฑ์จากยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวนพ. ขอให้ อาจารย์/นักวิจัย ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้…

Continue Reading สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง ยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 5 ก.ย.]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 1 [ปิด 29 ก.ย.]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ช่วงเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จะได้รับการโอนเงินงวดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 1 [ปิด 29 ก.ย.]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 30 พ.ย.]

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงเวลาการรับสมัคร : เปิดรับข้อเสนอตลอดทั้งปี กำหนดวันส่งเอกสารภายในวันที่ : ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้-4 ก.ย. 2566 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 พ.ย. 66 และครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 สัมภาษณ์ : ครั้งที่…

Continue Reading ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิด 30 พ.ย.]

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 [ปิด 9 ต.ค.]

อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนดังกล่าวดำเนินการดังนี้ 1. กรอกข้อมูลในใบสมัครของมูลนิธิโทเรฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR code หรือ ดาวโหลดเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ที่ https://kmutt.me/Torayfoundation2566 2. นำส่งใบสมัคร ข้อเสนอโครงการ และบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) 3. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มาที่ สวนพ. - ใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอโครงการ และบทคัดย่อ จำนวน 3 ชุด - รูปถ่ายหัวหน้าโครงการ ขนาด…

Continue Reading ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 [ปิด 9 ต.ค.]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.