ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วย บพท. ขอความร่วมมือผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกโครงการ เมื่อมีการจัดกิจกรรม หรือเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ขอให้อ้างอิงถึงกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย บพท. ตัวอย่างเช่น “งานวิจัยเรื่อง..... โดยมหาวิทยาลัย/กรม/หน่วยงาน.... ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท.” รวมทั้งแสดงตราสัญลักษณ์ (LOGO) สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อร่วมสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบาย ประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ /…

Continue Reading ขอความร่วมมืออ้างอิงกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเชิญรับฟังการจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายวิจัยในระบบ ววน. และสาธารณชนถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 เพื่อผลักดันผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมอง “การลงทุนด้านการวิจัยของประเทศไทยในมุมมองฝ่ายนิติบัญญัติ” และการแถลงผลวิจัย ในหัวข้อต่อไปนี้ - การขจัดปัญหาความยากจน - เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) - COVID-19 ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564…

Continue Reading ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรื่อง Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ฐานข้อมูล Web of Science (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จากวารสารกว่า 9,200 เรื่อง ตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสืบค้น การกำหนดขอบเขตงานวิจัยและเสาะหาความร่วมมือวิจัย ตลอดจนเลือกคุณภาพวารสารในการตีพิมพ์อย่างมีกลยุทธ์ You are invited to attend…

Continue Reading Strategic Publishing for Research Impact using Web of Science

งาน Online Research Excellence Forum หัวข้อ Waste Utilization and Treatment

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดงาน Online research excellence forum ในหัวข้อ Waste utilization and treatment ผ่านระบบ Zoom โดยมีศ. ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ. ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม และที่ปรึกษาประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Sustainable Energy…

Continue Reading งาน Online Research Excellence Forum หัวข้อ Waste Utilization and Treatment

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM) ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานระบบ KIRIM ได้เป็นอย่างดี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร ในการใช้งานระบบ KIRIM เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2565-2566 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการดำเนินการดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของแหล่งทุน 2. จัดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง 3. จัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับพิมพ์ จำนวน 6…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี 2565-2566

ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2564 (Call for Opportunity Grant 2021) โดยเป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับนานาประเทศ ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ ผู้ประสงค์ขอรับทุนเป็นอาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการดังนี้ 1.…

Continue Reading ETH Zurich ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT 2021 เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัยทางด้าน Traffic safety และ Senior citizen welfare ในกรอบวงเงินจำนวน 150,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation Research Grant 2021

การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:27 May 2021
  • Post category:News

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 สิงหาคม 2564 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626…

Continue Reading การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.