สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ [ปิดรับ 28 มิ.ย.]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประกอบด้วย 6 แผนงานดังนี้ 1. การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ 2. การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 3. การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม 4. การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยยกระดับการเกษตรแบบ…

Continue Reading สวก. เปิดรับข้อเสนอโครงการกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ [ปิดรับ 28 มิ.ย.]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "การยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM" ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และเพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อเสนอทุน KM ได้ตรงกรอบการจัดสรรทุนใน 4 มิติการใช้ประโยชน์…

Continue Reading ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ประจำปีงบประมาณ 2567

วช. ประกาศรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (STS Forum Young Leaders Program) ปี 2566 [ปิดรับ 21 พ.ค.]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง วช. จะสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์/นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ…

Continue Reading วช. ประกาศรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ (STS Forum Young Leaders Program) ปี 2566 [ปิดรับ 21 พ.ค.]

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 22 มิ.ย.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปี 2567 ภายใต้ประเด็นการวิจัย ดังนี้ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต (Global League) ดูเอกสารประกอบ https://kmutt.me/GlobalLeague 2. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และการวิจัยขั้นแนวหน้า (National Postdoctoral/Postgraduate System) ดูเอกสารประกอบ…

Continue Reading บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 22 มิ.ย.]

กิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking)

ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking) ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) โดยวิทยากรมากประสบการณ์…

Continue Reading กิจกรรม workshop ในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการสร้างนวัตกรรมฐานชีวภาพ (BCG) ด้วยโมเดลใหม่ (Design thinking)

บพค. ร่วมกับ ERC ประกาศให้การสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 17 พ.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับ European Research Council (ERC) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2567 ภายใต้กรอบการวิจัยที่สนับสนุนดังนี้ (1) Frontier Science (2) Frontier BCG (Health & Medicine: Environment & Climate Change) และ (3) Frontier SHA (Social Sciences,…

Continue Reading บพค. ร่วมกับ ERC ประกาศให้การสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 17 พ.ค.]

Asia Technological University Network (ATU-Net) call for Research Proposal 2023 [Deadline May10th]

The Asia Technological University Network (ATU-Net) calls for Research Proposal 2023. The major fields of research supported are Science and Technology which aims to encourage young lecturers to collaborate on…

Continue Reading Asia Technological University Network (ATU-Net) call for Research Proposal 2023 [Deadline May10th]

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง Publication Ethics and Research Misconduct

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง นโยบายจริยธรรมการวิจัย (Research Integrity) พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง “Publication Ethics and Research Misconduct” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา…

Continue Reading ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง Publication Ethics and Research Misconduct

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 [ปิดรับ 14 พ.ค. 66]

ประกาศรับสมัคร ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 1. กำหนดการเปิดรับสมัครทุน ระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2566 – 14 พฤษภาคม 2566 (รับทั้งนศ.ไทยและต่างชาติ) 2. นักศึกษาต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและแจ้งความประสงค์สมัครขอรับทุนระดับปริญญาโท ประเภทสนับสนุนกลุ่มวิจัย ในระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา https://admission.kmutt.ac.th/ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนดังกล่าวต่อไป 3. ส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่ Email : monrudee.suk@mail.kmutt.ac.th หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2…

Continue Reading ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566 [ปิดรับ 14 พ.ค. 66]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568 [ปิดรับ 20 มิ.ย. 66]

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568 (Franco – Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco – Thai Mobility Programme / PHC…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Franco-Thai Cooperation Program ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568 [ปิดรับ 20 มิ.ย. 66]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.