การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:25 January 2022
  • Post category:News

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2565 จำนวน 9 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย โดยประกอบด้วย 1. ACM Digital Library 2. IEEE Electronic Library (IEL) 3. SpringerLink-Journal 4. Emerald Management 5. American…

Continue Reading การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (มจธ.)  มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ( มจธ.-สวทช.)  มีวัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง   สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากมจธ.และสวทช.  ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพิจารณานั้น จะนำไปประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการฯ  ประจำภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2565 ต่อไป   สามารถดูรายละเอียดเอกสารประกอบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1hfzbmu1SayZJpG9FfUg1nM5y3i-KoJgc?usp=sharing ส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25…

Continue Reading การเปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2565

บพท. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” [ปิดรับ 4 ก.พ. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปี 2565 ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / แผนงานริเริ่มสำคัญ การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ /กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ (Low Carbon & Livable City)” โดยให้การสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี สำนักงานวิจัย…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่” [ปิดรับ 4 ก.พ. 65]

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Frontier Research Seed Fund (structural biology) ประจำปี 2565 [ปิดรับ 2 มี.ค. 65]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนงานวิจัยด้านการริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Frontier Research Seed Fund Fund) ในโปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ในหัวข้อการ “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” โดยมีขอบเขตการวิจัยที่ต้องดำเนินงานแบบพหุสาขาวิชาในการศึกษา structural biology ซึ่งเน้นศึกษาโมเลกุลชีวภาพในกลุ่มโปรตีนและสารพันธุกรรม ทั้งนี้การวิจัยที่เสนอต้องแสดงแผนการทดลองและวิเคราะห์ที่สนับสนุนการทำนายหรือการเข้าใจโครงสร้าง…

Continue Reading บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Frontier Research Seed Fund (structural biology) ประจำปี 2565 [ปิดรับ 2 มี.ค. 65]

ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 [ปิดรับ 28 ก.พ. 65]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย พระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 2. การประเมินคุณภาพทางวิชาการ : ข้อโครงการวิจัยจะได้รับการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านคุณภาพทางวิชาการ 3. งบประมาณโครงการ : โครงการละไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และสามารถขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการต่อเนื่องได้ไม่เกิน…

Continue Reading ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 2 [ปิดรับ 28 ก.พ. 65]

สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ปิดรับ 19 ม.ค. 65]

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนในการรองรับการระบาดของสายพันธุ์ไวรัสที่น่ากังวล หรือให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขึ้นทะเบียนวัดซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ในประเทศ ภายใต้ 3 กรอบการสนับสนุน ได้แก่ 1. การทวนสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 (process validation) 2. การพัฒนาวัคซีนโควิด – 19 ต่อสายพันธุ์น่ากังวล (Preclinical and clinical study) 3. การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์น่ากังวล…

Continue Reading สถาบันวัคซีนแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพัฒนาวัคซีน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ปิดรับ 19 ม.ค. 65]

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ปิดรับ 28 ก.พ. 65]

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการพิจารณาทุนดังกล่าว มีรอบการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง และสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นั้น สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th)…

Continue Reading ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) และทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ปิดรับ 28 ก.พ. 65]

Call for the Post-doctoral Fellowship Proposals 2022 [Round 3 Deadline 31 Jan 2022]

Call for the Post-doctoral Fellowship Proposals 2022 The Research, Innovation and Partnerships Office (RIPO) would like to invite Faculties/Offices/Institutes to submit the Post-doctoral Fellowship Proposals 2022 via KIRIM. Documents below…

Continue Reading Call for the Post-doctoral Fellowship Proposals 2022 [Round 3 Deadline 31 Jan 2022]

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION” รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION สร้างแนวคิดและเพิ่มทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี” รุ่นที่ 1 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/01/namelistdirek.pdf หมายเหตุ 1. เรียนเชิญผู้เข้ารับการอบรมที่มีรายชื่อข้างต้นเข้าร่วมปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 8:30-9:00 น. และเริ่มเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1 เวลา 9:00-12:00 น. และ 13:00-16:00 น. ท่านสามารถตรวจสอบตารางการเรียนได้จากลิงก์ ดังนี้ https://ripo.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/DiREKTION.pdf 2. ลิงก์สำหรับเข้าปฐมนิเทศและการเรียนหัวข้อการเรียนรู้ที่ 1…

Continue Reading ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร “DIREKTION” รุ่นที่ 1

วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

  • Post author:ripo_admin
  • Post published:29 December 2021
  • Post category:News

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ได้ดำเนินการจัดพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ https://journal.kmutt.ac.th/ วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา บุคลากร ส่งบทความในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ ซึ่งวารสารฯ ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา…

Continue Reading วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.