บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 1 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยการยกยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ภายใต้แผนงาน จำนวนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ซึ่งได้รับการพัฒนาและประเมินตามแนวทางปฏิบัติเกณฑ์และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแนวทางสากล โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (20 เมือง) อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 1 มี.ค.]

บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 5 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัยชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น” อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพท. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ บพท. (ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข)…

Continue Reading บพท. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ปิดรับ 5 มี.ค.]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 จำนวน 1 แผนงาน คือ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2 [ปิดรับ 18 มี.ค.]

บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 ภายใต้แผนงานย่อย คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต อาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ บพข. 2. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) โดยมีเอกสารรูปแบบ PDF ที่ต้องแนบเข้าระบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ…

Continue Reading บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน N44 (S3P20) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และบริการแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 15 มี.ค.]

มารู้จัก TRIUP ACT กฎหมายที่เกี่ยวกับงบวิจัยรัฐกันเถอะ

TRIUP ACT เป็นกฎหมายใหม่และมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ประสานงานวิจัยต้องทราบเพื่อปฏิบัติตาม TRIUP ACT ได้อย่างถูกต้อง คุณนิรดา วีระโสภณ จาก สอวช. จะมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting…

Continue Reading มารู้จัก TRIUP ACT กฎหมายที่เกี่ยวกับงบวิจัยรัฐกันเถอะ

บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 18 มี.ค.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposals) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) ดังนี้ 1. แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง จำนวน 1 แผนงาน คือ แผนงานยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก 2. แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน…

Continue Reading บพข.ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) [ปิดรับ 18 มี.ค.]

การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB)" หลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ให้สามารถใช้ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมประกอบการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มจธ. ได้ โดยเปิดอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้ Thai MOOC (หลักสูตรภาษาไทย) • สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท • รายวิชาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ลิงก์ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ https://lms.thaimooc.org/ MU-HSR Online Training (หลักสูตรภาษาไทย) •…

Continue Reading การอบรมออนไลน์ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (KMUTT-IRB)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ [ปิดรับ 23 ก.พ.]

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) จำนวน 2 แผนงาน ประกอบด้วย 1. แผนงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) รวมถึงชีววัตถุ และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นแหล่งผลิตสำคัญของอาเซียน 2. แผนงาน พัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ [ปิดรับ 23 ก.พ.]

การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567

ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เลขที่ สธ 0621.06/1276) งานจรรยาบรรณวิจัยและธรรมาภิบาล สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร กำหนดจัดการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2567 ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม พินิจวิทัศน์ (V…

Continue Reading การอบรม เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ มจธ. ครั้งที่ 1/2567
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.