วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 8 ส.ค. 65]

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหา ท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม -โปรแกรมที่ 9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -โปรแกรมที่ 11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ -โปรแกรมที่ 12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน…

Continue Reading วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 8 ส.ค. 65]

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 6 ก.ค. 65]

ด้วย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ประเด็นและขอบเขตแผนงาน ดังนี้ 1. การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7) ประกอบด้วย 2 กรอบการวิจัย 1.1 การพัฒนาวัคซีนต้นแบบภายใต้รูปแบบเทคโนโลยี subunit, viral vector และ mRNA โดยให้ลำดับความสำคัญกับโรคที่เกิดจาก betacoronavirus และ dengue virus 1.2 การพัฒนายาชีววัตถุชนิด recombinant…

Continue Reading สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ปิดรับ 6 ก.ค. 65]

กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้จัดกิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้โครงการงานร่วมศาสตร์ สร้างวิจัย นวัตกรรม ปีที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (PSU x KMUTT: Multidisciplinary Research & Innovation Project) ณ โรงแรม…

Continue Reading กิจกรรม PSUxKMUTT Bootcamp ครั้งที่ 1/2565

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2566 (Global Partnership) [ปิดรับ 8 ก.ค. 65]

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในสาขาดังนี้ อุตสาหกรรมด้านเกษตร อาหาร การแพทย์ พลังงานและสารเคมีมูลค่าสูง ดิจิทัล Metaverse วัสดุมูลค่าสูง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจหมุนเวียน ระบบคมนาคมสมัยใหม่ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีลักษณะของโครงการเป็นกระบวนการเลือกรับเทคโนโลยี (Technology Absorption) และ/หรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology…

Continue Reading บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี 2566 (Global Partnership) [ปิดรับ 8 ก.ค. 65]

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 [ปิดรับ 24 มิ.ย. 65]

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงประมาณ 2566 ภายใต้ประเด็นการพัฒนา Frontier Research Infrastructure เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต ในสาขา Advanced Agri-Food Technology, Advanced Biotechnology, Genomic and Bioinformatic, High Energy Physics, Decarbonization Technology และ Advanced Battery…

Continue Reading บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 [ปิดรับ 24 มิ.ย. 65]

ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักวิจัย ผู้บริหาร และผู้ประสานงานของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม NRCT Open House 2022 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในระหว่างวันที่ 12-19 มิถุนายน…

Continue Reading ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566

เชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 17 มิ.ย.]

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 5-1 และ 5-2 ชั้น 5 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) อาจารย์นักวิจัยแต่ละกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถสมัครโดยส่งโจทย์วิจัย ชื่อแหล่งทุนวิจัย ร่างข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับย่อไม่เกิน 1 หน้า และ Short…

Continue Reading เชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อเสนอแหล่งทุนต่างประเทศ ครั้งที่ 2 [ปิดรับ 17 มิ.ย.]

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 [ปิดรับ 24 มิ.ย. 65]

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงประมาณ 2566 จำนวน 4 แผนงานดังนี้ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยได้เป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 2. การขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ฯ และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 3. National Postdoctoral/Postgraduate System 4. การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding ในการนี้ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร…

Continue Reading บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 [ปิดรับ 24 มิ.ย. 65]

ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ปิดรับ 30 มิ.ย.]

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20 มอบทุนวิจัยทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ” ให้กับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้นักวิจัยสตรีไทย ในการสร้างงานวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อม ประเทศชาติ และผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์ในระดับสากลได้เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fwisthailand.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน…

Continue Reading ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ปิดรับ 30 มิ.ย.]

ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อรับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ปิดรับ 31 ก.ค.]

ด้วยสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยที่ผลงานดีเด่นทางด้านชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายในการคัดสรรผู้ได้รับรางวัลในทุก 2 ปี สำหรับในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล เป็น 2 ระดับ คือ รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดาวรุ่ง (Young BMB Award) และรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น (Prof. M.R. Jisnuson Svasti BMB Award) ขอเชิญผู้สนใจสามารถสมัคร/เสนอชื่อภายในวันที่…

Continue Reading ขอเชิญเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อรับรางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ประจำปี พ.ศ. 2565 [ปิดรับ 31 ก.ค.]
X
Copyright Ⓒ 2021 by KMUTT. All rights reserved.